ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 211 สรจ.ชุมพร ร่วมชุดปฏิบัติการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมและดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 07/03/2562
icon 212 สรจ.ยะลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม/มอบวุฒิบัตรและเบี้ยเลี้ยงผู้ผ่านการฝึกอาชีพ โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ 07/03/2562
icon 213 แรงงานจังหวัดยะลา ร่วมการค้นหาและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง (Re-X-Ray) โครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) และโครงการโรงงานสีขาว 07/03/2562
icon 214 จังหวัดนครนายกเข้าร่วมประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 07/03/2562
icon 215 สรจ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมเยียนครัวเรือนยากจน ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดพิษณุโลก 06/03/2562
icon 216 สรจ.อุดรธานี ร่วมเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 06/03/2562
icon 217 แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศในการบริหาร จัดการด้านการเงินการคลัง 06/03/2562
icon 218 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการดำเนินโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมศูนย์ราชการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวคิดสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (Built Environment) 06/03/2562
icon 219 สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่นจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดขอนแก่น 06/03/2562
icon 220 นางสาวธัญญธร บัวเหลือง นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนำเข้าข้อมูลระบบทะเบียนกำลังพลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด รุ่นที่ 2 06/03/2562
icon 221 สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปทุมธานี เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามประเด็นแผนการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 2 06/03/2562
icon 222 นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ร่วมเปิดพิธีถวายพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ประจำปี 2562 06/03/2562
icon 223 สรจ.พัทลุง ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทยในทุกวันจันทร์ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง 06/03/2562
icon 224 สรจ.อุดรธานี ร่วมเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี 06/03/2562
icon 225 สรจ.สุโขทัย เข้าประชุมการเตรียมความพร้อมศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2 06/03/2562
icon 226 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมมอบรางวัลสลากกาชาด งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562 06/03/2562
icon 227 นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว แรงงานจังหวัดสระแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่าง ๆ ระดับ 06/03/2562
icon 228 นายอำนาจ เชิงไวแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู และผู้ช่วยแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ต่อแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู พ. ศ. 2562 - 2564 (ฉบับทบทวนประจำปี พ. ศ. 2563) 06/03/2562
icon 229 สรจ.อุดรธานี เข้าร่วมเปิโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต.สะแบง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 06/03/2562
icon 230 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ออกตรวจบูรณาการสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 06/03/2562
icon 231 แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 06/03/2562
icon 232 นายนิยม สองแก้ว แรงงานจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการด้านแรงงานใจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชน ณ วัดบ้านลุ่ม ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 06/03/2562
icon 233 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ส่งเสริมการเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 06/03/2562
icon 234 แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมฝึกอบรม "การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ" 06/03/2562
icon 235 สรจ.สงขลา เข้าร่วมออกพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสถานประกอบการ บริษัท ท็อปโกลฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ทัพวิน จำกัด ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงชลา เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ OSS จังหวัดสงขลา 06/03/2562
icon 236 นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล แรงงานจังหวัดอุทัยธานี ร่วมจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ TO BE NUMBER ONE 06/03/2562
icon 237 สรจ.เลย ร่วมปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 06/03/2562
icon 238 นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล แรงงานจังหวัดอุทัยธานี เปิดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบจังหวัดอุทัยธานี 06/03/2562
icon 239 จังหวัดสระบุรีนำเสนอผลงานในกิจกรรมประกวด TO BE NUMBER ONE ภาคกลางและภาคตะวันออก 06/03/2562
icon 240 แรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พาแต่งไทย หิ้วปิ่นโต เกื้อกูลพระพุทธศาสนารักษาสิ่งแวดล้อม” ณ วัดปากน้ำ ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 05/03/2562