ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 211 สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ดำเนินโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 05/09/2561
icon 212 สรจ.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ อำเภอน้ำปาด ฟากท่า และบ้านโคก เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน รับทราบปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงานแกนนำระดับตำบล 05/09/2561
icon 213 สรจ.มหาสารคาม ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายสมเกียรติ บุญทอง) และคณะ ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation) 05/09/2561
icon 214 สรจ.ชัยภูมิพร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 05/09/2561
icon 215 สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯครั้งที่8/2561 05/09/2561
icon 216 อาสาสมัครแรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมรณรงค์กิจกรรมปฏิญาณความดี สร้างไทยไปด้วยกัน Reform Together 05/09/2561
icon 217 แรงงานจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน พร้อมเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ฯ 05/09/2561
icon 218 สรจ.นครสวรรค์ร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2561-2564 05/09/2561
icon 219 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 จังหวัดระนอง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองมอบหมาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง (นายพรเทพ ผ่องศรี) เป็นหัวหน้าชุดออกตรวจแรงงานแบบบูรณาการในกิจการเรือประมงทะเล ตามโครงการตรวจแรงงานแบบบูรณาการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 05/09/2561
icon 220 แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต 04/09/2561
icon 221 สรจ.สุโขทัย รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสุโขทัย เดือนสิงหาคม 2561 04/09/2561
icon 222 พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน 04/09/2561
icon 223 สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จังหวัดบุรีรัมย์ 24/08/2561
icon 224 สรจ.กาฬสินธุ์ ออกหน่วยให้บริการประชาชนในโครงการ จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 11/2561 24/08/2561
icon 225 สระบุรี หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรีบูรณาการร่วมจัดกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มประชาชน 24/08/2561
icon 226 สรจ.อุทัยธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ 24/08/2561
icon 227 สรจ.มหาสารคาม ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนสิงหาคม 2561 23/08/2561
icon 228 แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ (คอจ.) ครั้งที่ 4 23/08/2561
icon 229 การขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต ของสรจ.ยโสธร 23/08/2561
icon 230 สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการและเชิญชวนให้มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบกิจการ 23/08/2561
icon 231 โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 23/08/2561
icon 232 หนองคายจัดโครงการประสานการให้บริการด้านแรงงาน "ยกย่องอาสาสมัครแรงงานดุจเพชรที่มีคุณค่า" 23/08/2561
icon 233 แรงงานจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ปิดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ (ฝึกระหว่างวันที่ 20-22 ส.ค.61) 23/08/2561
icon 234 ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำปี 2561 ประจำเดือนสิงหาคม ณโรงเรียนบ้านบางมั่น 23/08/2561
icon 235 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน 23/08/2561
icon 236 แรงงานจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 3/2561 และได้จ่ายเช็คให้ลูกจ้างในกรณีประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน จำนวน 2 ราย 23/08/2561
icon 237 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ “เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต” 23/08/2561
icon 238 ทีมกระทรวงแรงงานยโสธร ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้าง สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต 23/08/2561
icon 239 การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 8/2561 (ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2561) 23/08/2561
icon 240 สรจ.ชัยนาท จัดประชุมและออกตรวจบูรณาการการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำเดือน ส.ค.2561 23/08/2561