ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 211 จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสานพลังประชารัฐ ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบพัฒนาจังหวัด) 06/07/2561
icon 212 พิธิเปิดอบรมโครงการติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดในชุมชน จังหวัดแพร่ ประจำปี 2561 06/07/2561
icon 213 แรงงานจังหวัดอุทัยธานี ร่วมเป็นเกียรติพิธีการเปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย 06/07/2561
icon 214 สรจ.พิจิตร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัด (คอจ.) 06/07/2561
icon 215 แรงงานจังหวัดหนองคาย ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนจังหวัดหนองคาย – แขวงบอลิคำไซ 06/07/2561
icon 216 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ลงพื้นที่ ม.2 บ้านใหม่แม่โกนเกน เป็นพี่เลี้ยงด้านแรงงาน ประกวดหมู่บ้าน อพป. 06/07/2561
icon 217 สรจ.มหาสารคาม เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งวดที่ 2) 06/07/2561
icon 218 จังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมโครงการ “สำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี” 06/07/2561
icon 219 สรจ.พิจิตร ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าของชมรม TO BE NUMBER ONE 06/07/2561
icon 220 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ “เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต” 06/07/2561
icon 221 แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมบรรยายสรุปภารกิจการให้บริการให้แก่ผู้รับการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 06/07/2561
icon 222 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ร่วมตรวจบูรณาการ การตวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีคนต่างด้าวลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต 06/07/2561
icon 223 สรจ.มหาสารคาม ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งวดที่ 2) 06/07/2561
icon 224 สรจ.หนองคาย จัดโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ กิจกรรมส่งเสริมและสร้างความปรองดองร่วมกับแรงงานนอกระบบผ่านกลไกประชารัฐ 06/07/2561
icon 225 แรงงานจังหวัดสระบุรีจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการจังหวัดสระบุรี (ครจ.) ครั้งที่ 1/2561 04/07/2561
icon 226 จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสานพลังประชารัฐ ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบพัฒนาจังหวัด) 04/07/2561
icon 227 สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมกับชุดปฏิบัติการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดอุตรดิตถ์ 04/07/2561
icon 228 แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3/2561 04/07/2561
icon 229 จังหวัดชัยนาท จัดการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ปี 2561 04/07/2561
icon 230 สรจ.ตราด ลงพื้นที่ให้ความรู้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ 04/07/2561
icon 231 แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานทุกหน่วยงาน เข้าร่วม "โครงการปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดเขาช่องกระจก ฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพื่อการท่องเที่ยว Big Cleaning Day" 04/07/2561
icon 232 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเพื่อรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมพื้นที่ติดตามผลการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพิษณุโลก 04/07/2561
icon 233 แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมเป็นวิทยากรประชุมเสวนา และลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ 04/07/2561
icon 234 แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการ เด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2561 04/07/2561
icon 235 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 04/07/2561
icon 236 แรงงานจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาทักษะอาชีพระดับจังหวัด ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต 04/07/2561
icon 237 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 7/2561 ณ หอประชุมอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 04/07/2561
icon 238 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ร่วมบรรยายในหัวข้อ "การให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน" กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 04/07/2561
icon 239 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างประชารัฐ จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2561 04/07/2561
icon 240 สรจ.พัทลุง ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดพัทลุง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 04/07/2561