ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 241 แรงงานจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์และสักการะพระธาตุ 1000 ปี (17 ก.ย.61) 18/09/2561
icon 242 วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย แรงงานจังหวัดสระแก้ว นายวสันต์ ปาลาส จัดหางานจังหวัดสระแก้ว นายกันตพิชญ์ ประดับการ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้อ 18/09/2561
icon 243 จังหวัดสุโขทัย ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต 18/09/2561
icon 244 แรงงานจังหวัดนครนายก จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำเดือนกันยายน 2561 17/09/2561
icon 245 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต 17/09/2561
icon 246 แรงงานจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” 17/09/2561
icon 247 แรงงานเชียงใหม่ต้องเร่งปรับตัวรับโลกแรงงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 17/09/2561
icon 248 จังหวัดปัตตานี ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2561 17/09/2561
icon 249 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอาชีพให้คนพิการ 17/09/2561
icon 250 แรงงานจังหวัดหนองคาย ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและขยายเครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดหนองคายให้ห่างไกลยาเสพติด 17/09/2561
icon 251 สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย จัดประชุมกลุ่มย่อยอาสาสมัครแรงงาน อ.วังสะพุง อ.เอราวัณ อ.ผาขาว อ.หนองหิน อ.ภูกระดึง และอ.ภูหลวง 17/09/2561
icon 252 สรจ.พิจิตร ร่วมโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตร เมืองยิ้ม” ประจำเดือน กันยายน 2561 17/09/2561
icon 253 แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต 17/09/2561
icon 254 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 2 ต.บ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 17/09/2561
icon 255 แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 17/09/2561
icon 256 แรงงานจังหวัดสระบุรี และ จัดหางานจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติพิธีจ่ายเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 14/09/2561
icon 257 สรจ.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและค้ามนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ 14/09/2561
icon 258 สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมบรรยายสรุปภารกิจการให้แก่ผู้รับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 14/09/2561
icon 259 สรจ.พัทลุง ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการและติดตามผลการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE 14/09/2561
icon 260 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องในหัวข้อ "การให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน" ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ต.โป่งแดง และต.เชียงเงิน 14/09/2561
icon 261 . สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ร่วมกันชี้แจงและรวมกลุ่มแก่ผู้ที่แสดงความประสงค์ฝึกอาชีพ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ “ 14/09/2561
icon 262 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก เข้าร่วมการอบรมเรื่่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 1/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" จังหวัดตาก 14/09/2561
icon 263 นายวิสันติ์ ประเสริฐศรี แรงงานจังหวัดบึงกาฬ ร่วมบูรณาการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬ 14/09/2561
icon 264 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมสัมมนา เพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ 14/09/2561
icon 265 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ร่วมการอบรมการสำรวจข้อมูลและการจัดทำตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ภายใต้โครงการสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 14/09/2561
icon 266 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก 14/09/2561
icon 267 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 2 ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 14/09/2561
icon 268 สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมบรรยายสรุปภารกิจการให้บริการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน แก่ผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมให้กับทหารก่อนปลดประจำการของกองบิน 5 14/09/2561
icon 269 แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมรับฟังความคิดเห็น การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2561 - 2565 14/09/2561
icon 270 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร) ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ ตรวจเยี่ยมการฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ และประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามประเด็นการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 3 14/09/2561