ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 241 สรจ.พิษณุโลก เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 25/12/2561
icon 242 สรจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีปิดการอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 25/12/2561
icon 243 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมกับทีมตรวจบูรณาการกระทรวงแรงงาน กรอมน.จ.ลำพูน ปกครองอำเภอเวียงหนองล่อง สภ.เวรยงหนองล่อง และชุดปฏิบัติการมณฑลอำเภอเวียงหนองล่อง ออกตรวจสปก.กลุ่มเสี่ยง 25/12/2561
icon 244 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน จัดอบรมโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว บูรณาการร่วมกับโครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ 25/12/2561
icon 245 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานีออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนถึงในระดับพื้นที่/ชุมชน 25/12/2561
icon 246 สรจ.สุโขทัยเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดสุโขทัย (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 25/12/2561
icon 247 สรจ.นครสวรรค์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 12/2561 25/12/2561
icon 248 สรจ.สระบุรี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online สำหรับราชการส่วนภูมิภาค 25/12/2561
icon 249 สรจ.สระบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดสระบุรี เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด 25/12/2561
icon 250 นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดยะลา 25/12/2561
icon 251 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก จัดประชุมโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานจังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 25/12/2561
icon 252 ปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน Productive Manpower ส่งเสริมการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน จังหวัดแพร่ กิจกรรมการพัฒนาทักษะฝีมือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การผลิตข้าวแต๋น (21 ธ.ค.61) 24/12/2561
icon 253 สรจ.นนทบุรีร่วมพิธีปล่อยแถวปฏิบัติการตามแผนยุทธการ “พิทักษ์นนท์” ครั้งที่ 1 24/12/2561
icon 254 แรงงานจังหวัดหนองคาย จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย อาสาสมัครแรงงานจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 24/12/2561
icon 255 จังหวัดชุมพร จัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณเสด็จในกรมหลวงชุมพร ครบรอบ 138 ปี 24/12/2561
icon 256 สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2562 24/12/2561
icon 257 จังหวัดชุมพรจัดงานเทิดพระเกียรติ์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2561 24/12/2561
icon 258 แรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 6/2561 24/12/2561
icon 259 เปิดและปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน Productive Manpower ส่งเสริมการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน จังหวัดแพร่ จำนวน 2 กลุ่ม (22 ธ.ค.61) 24/12/2561
icon 260 การตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการ ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ตุ๋ย ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 24/12/2561
icon 261 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ร่วมออกให้บริการโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 24/12/2561
icon 262 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ออกฝึกช่างชุมชน และจ้างงานเร่งด่วน ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ 24/12/2561
icon 263 แรงงานจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมบูรณาการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ One Plan 21/12/2561
icon 264 สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ และติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ 21/12/2561
icon 265 แรงงานจังหวัดปัตตานี ปิดโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2562 21/12/2561
icon 266 สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 21/12/2561
icon 267 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านพิ้) 21/12/2561
icon 268 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประชุมหน.ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานประจำเดือน ครั้งที่ 3/2562 21/12/2561
icon 269 สรจ.พัทลุง ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดพัทลุง ประจำเดือนธันวาคม 2561 21/12/2561
icon 270 สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายเน้นหนัก ของกระทรวงแรงงาน 21/12/2561