ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 241 แรงงานจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวการตรวจจับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายจังหวัดกำแพงเพชร 12/07/2561
icon 242 สรจ.สระบุรี เข้าร่วมเป็นเกียรติและร่วมพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ 12/07/2561
icon 243 สรจ.พิษณุโลก จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 12/07/2561
icon 244 แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ต่อร่างผลการศึกษาและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จำกัด 12/07/2561
icon 245 โครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการสร้างความปรองดองในระดับพื้นที่ร่วมกับแรงงานนอกระบบ และประชาชนโดยผ่านกลไกประชารัฐ) 12/07/2561
icon 246 แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน 12/07/2561
icon 247 เดินหน้าสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 12/07/2561
icon 248 สรจ.นนทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาทักษะอาชีพระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 12/07/2561
icon 249 แรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเปิดโครงการวัดสีขาวจังหวัดลำพูน 12/07/2561
icon 250 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดสุรินทร์ 12/07/2561
icon 251 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ จ.กาญจนบุรี 12/07/2561
icon 252 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก เข้าร่วมชุดตรวจบูรณาการ การตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีคนต่างด้าวลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต 12/07/2561
icon 253 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ เปิดฝึกพัฒนาทักษะฝีมือตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 12/07/2561
icon 254 สรจ.นนทบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2561 12/07/2561
icon 255 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ออกให้บริการโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 12/07/2561
icon 256 แรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม ดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงาน และการค้ามนุษย์จังหวัดลำพูน 12/07/2561
icon 257 แรงงานจังหวัดอุทัยธานี และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" 12/07/2561
icon 258 โครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ จังหวัดกาญจนบุรี 12/07/2561
icon 259 สรจ.ลำพูน จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการจังหวัดลำพูน 12/07/2561
icon 260 สรจ.ชัยนาท ร่วมบรรยายภารกิจกระทรวงแรงงานให้ผู้เข้าร่วมฝึกอาชีพ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ 12/07/2561
icon 261 แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ให้ความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 12/07/2561
icon 262 แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะทำงานจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ระดับจังหวัดพิจิตร 12/07/2561
icon 263 จังหวัดปัตตานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาคณะกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดปัตตานีครั้งที่ 1/2561 12/07/2561
icon 264 สรจ.ลำพูน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การให้บริการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน” ให้แก่ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 12/07/2561
icon 265 จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสานพลังประชารัฐ ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบพัฒนาจังหวัด) 12/07/2561
icon 266 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ติดตามและเยี่ยมกลุ่มฝึกอบรมตาม โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต 12/07/2561
icon 267 แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 12/07/2561
icon 268 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับชาวอำเภอเมืองกาญจนบุรี 12/07/2561
icon 269 สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ต.แม่พูล อ.ลับแล 12/07/2561
icon 270 แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรและบัตรประกันสังคมแก่ผู้ผ่าน การอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพตามนโยบายของรัฐบาลแก่ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 12/07/2561