ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบแจ้งชื่อและคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบดำเนินการทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสี และแบบแจ้งชื่อและคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบดำเนินการทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสี แทนผู้รับผิดชอบเดิมซึ่งพ้นจากหน้าที่

กลุ่มผู้ใช้: 
พนักงาน/ลูกจ้าง