ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528

หมวดหมู่: พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.๒๕๒๘, ระเบียบ
ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ว่าด้วยการขอและการออกบัตรประจำตัวผู้รับอนุญาต ผู้จัดการ หรือตัวแทนจัดหางาน พ.ศ. 2538
ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ว่าด้วยการขอและการออกใบอนุญาต และบัตรประจำตัวผู้รับอนุญาต ผู้จัดการ ลูกจ้าง หรือตัวแทนจัดหางาน พ.ศ. 2538
ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการคืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายให้แก่คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ พ.ศ. 2542
ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตจัดส่งคนหางานไปทำงานในต่างประเทศตามระบบโครงการฝึกงานและปฏิบัติงานทางด้านเทคนิค พ.ศ. 2542
ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการเปลี่ยนหลักประกันและการคืนหลักประกันให้ผู้รับอนุญาตจัดหางาน พ.ศ. 2543
ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการขออนุญาตจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2545 (เพื่อรับหนังสืออนุญาต จต. 3)
ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ว่าด้วยการโฆษณาการจัดหางาน พ.ศ. 2545
ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการรับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเองของคนหางาน พ.ศ. 2546
ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการจัดส่งคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศโดยกรมการจัดหางานตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนจัดหางาน พ.ศ. 2528 พ.ศ. 2546
ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นสถายตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ พ.ศ. 2546
ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการนำคนหางานเข้ารับการอบรมก่อนไปทำงานต่างประเทศ พ.ศ. 2546
ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2546
ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการคัดเลือกคนหางานจากศูนย์ทะเบียนคนหางานของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2546
ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการรับแจ้งงานอันจำเป็นและเร่งด่วน พ.ศ. 2546
ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการรับเงินเข้ากองทุนและออกบัตรสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ พ.ศ. 2546
ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการคัดเลือกคนงานจากศูนย์ทะเบียนคนหางานของกรมจัดหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการให้บริการแก่ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน พ.ศ. 2547
ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบน เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกฎหมาย่าด้วยจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2549
ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการคัดเลือกคนหางานจากศูนย์ทะเบียนคนหางานของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2546 (ฉบับ update ล่าสุด)
หมวดหมู่: คำสั่ง, พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.๒๕๒๘
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 844/2534 เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียน และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนงาน พ.ศ. 2528
คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ 232/2535 เรื่อง การมอบอำนาจของอธิบดี ตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนงาน พ.ศ. 2528
คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ 282/2535 เรื่อง มอบอำนาจของอธิบดีตามพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนงาน พ.ศ. 2528
คำสั่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ที่ 14/2538 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนงาน พ.ศ. 2528
หมวดหมู่: พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.๒๕๒๘, ประกาศ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกเลิกการกำหนดจำนวนสำนักงานจัดหางาน
ประกาศกรมแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบสัญญาจัดหางาน
ประกาศกรมแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบใบส่งตัวคนหางานสำหรับผู้อนุญาตจัดหางานในประเทศ
ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัด
ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง การกำหนดสถานที่ซึ่งห้ามจัดตั้งสำนักงานจัดหางาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้สถาบันอื่นใดดำเนินการฝึกอบรมคนหางานก่อนเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบคำขอและแบบหนังสือรับรองเป็นองค์กรผู้ส่งคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ตามระบบโครงการฝึกงาน และฝึกปฏิบัติงานทางด้านเทคนิค
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างมาตรฐานขั้นต่ำและเงื่อนไขสำหรับการจ้างแรงงานไทยไปทำงานด้านการเกษตรในประเทศอิสราเอล พ.ศ. 2544
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขอรับใบสำคัญคู่ค้า
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง อัตราค่าตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบใบรับค่าบริการและค่าใช้จ่าย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างมาตรฐานขั้นต่ำและเงื่อนไขสำหรับการจ้างแรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบแจ้งการไปทำงานในต่างประเทศด้วยตนเอง
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบแจ้งการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศด้วยตนเอง
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบแจ้งการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศด้วยตนเอง (ฉบับที่ ๒)
หมวดหมู่: กฏกระทรวง, พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.๒๕๒๘
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2511) ออกตามคามในพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนงาน พ.ศ. 25211
กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2511) ออกตามคามในพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนงาน พ.ศ. 25211
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2511) ออกตามคามในพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนงาน พ.ศ. 25211
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) ออกตามคามในพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนงาน พ.ศ. 25211
กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2527) ออกตามคามในพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนงาน พ.ศ. 25211
กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2528) ออกตามคามในพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนงาน พ.ศ. 25211
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2529) ออกตามคามในพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนงาน พ.ศ. 2528
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2529) ออกตามคามในพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนงาน พ.ศ. 2528
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2529) ออกตามคามในพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนงาน พ.ศ. 2528
กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2536) ออกตามคามในพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนงาน พ.ศ. 2528
กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2538) ออกตามคามในพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนงาน พ.ศ. 2528
กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามคามในพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนงาน พ.ศ. 2528
กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2538) ออกตามคามในพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนงาน พ.ศ. 2528
กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) ออกตามคามในพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนงาน พ.ศ. 2528
กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2539) ออกตามคามในพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนงาน พ.ศ. 2528
กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2542) ออกตามคามในพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนงาน พ.ศ. 2528
กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2542) ออกตามคามในพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนงาน พ.ศ. 2528
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2529) ออกตามคามในพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนงาน พ.ศ. 2528 (ฉบับ update ล่าสุด)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2529) ออกตามคามในพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนงาน พ.ศ. 2528 (ฉบับ update ล่าสุด)