พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 (ปรับปรุง)

หมวดหมู่: พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.๒๕๒๘ (ปรับปรุง)
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๗
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.๒๕๒๘ (ปรับปรุง ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๗)
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๔
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ (ฉบับปรับแก้ไขล่าสุด)