กฎหมายแรงงาน

กฎหมายแรงงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพช่างทำแม่พิมพ์พลาสติก
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพการแพทย์แผนไทย ประเภทนวดแผนไทย
ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริการทางการแพทย์ ของผู้ประกันตนหรือคู่สมรสของผู้ประกันตน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินกองทุนประกันสังคมเป็นค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นของกรรมการ พ.ศ. ๒๕๓๔
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องประดับ (ประดับอัญมณี)
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑
ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินและการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๔