ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่ลงข่าว
ก.แรงงาน MOU ก.พ. สร้างแบบทดสอบประเมินความพร้อมก่อนรับข้าราชการ 29/03/2560
บิ๊กบี้ ‘เร่ง’ พัฒนากำลังคนให้มีทักษะฝีมือ ก้าวสู่ ‘Thailand 4.0’ 29/03/2560
ก.แรงงาน เล็ง 3 เดือน รู้ผลค่าจ้างผู้สูงอายุ 29/03/2560
ก.แรงงาน เสริมศักยภาพเครือข่ายความปลอดภัย ลดการสูญเสียให้เป็นศูนย์ 29/03/2560
ก.แรงงาน แจง แนวคิดการจัดเขตที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าว (Zoning) 29/03/2560
‘ปลัดแรงงาน’ ย้ำขรก.ใหม่ รุ่น 16 เป็นคนเก่ง คนดีและเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน 28/03/2560
“บิ๊กบี้” พร้อมลงใต้เตรียมแรงงานพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน รับ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 28/03/2560
ก.แรงงาน สร้างศาสนพิธีกรประจำหน่วยงาน ยึดแบบอย่างธรรมเนียมประเพณี 28/03/2560
ก.แรงงาน หารือทำ MOU หลักสูตร Cyber Crime and Cyber Security กับเกาหลีใต้ 27/03/2560
ก.แรงงาน เผยผล MOA กับกลาโหม พัฒนาฝีมือทหารกองประจำการแล้วกว่า 2,800 นาย 27/03/2560
ก.แรงงาน สร้างการรับรู้ ยุทธศาสตร์ชาติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 27/03/2560
ก.แรงงาน เตรียมคนเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เน้น “คนดี เก่ง และแข็งแรง” 26/03/2560
ก.แรงงาน หารือ IOM สร้างความร่วมมือคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว ต่อต้านการค้ามนุษย์ 24/03/2560
ก.แรงงาน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 23/03/2560
ก.แรงงาน ประชุม Special ASEAN Senior Labour Officials’Retreat จัดทำร่างตราสารอาเซียนฯ คุ้มครองสิทธิพื้นฐานแรงงานต่างด้าว 23/03/2560
ก.แรงงาน ร่วม ก.ศึกษาธิการ หารือข้อมูลด้านแรงงาน 23/03/2560
สสปท.ประชุมกรรมการบอร์ด เน้น ขับเคลื่อนความปลอดภัยแก่ประชาชน 22/03/2560
ก.แรงงาน ร่วมประชุมพิจารณาหารือการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ 22/03/2560
ก.แรงงาน ร่วมต้านค้ามนุษย์ 21/03/2560
ก.แรงงาน ย้ำ บนเวที ILO ไทยส่งเสริมงานที่มีคุณค่า นำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 21/03/2560