ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลางสำหรับการเช่าบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายแบบ Pocket Wifi
ประกาศราคากลางซื้อต้นไม้ประดับบริเวณกระทรวงแรงงาน
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางจ้างสำรวจข้อมูลความต้องการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครฯ
ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงแรงงานผ่านสื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลางจ้งเหมาจัดทำระบบจดหมายเหตุพระราชกรณียกิจ และจดหมายเหตุกระทรวงแรงงาน
จ้างซ่อมบำรุงสื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงแรงงาน (ป้ายไฟวิ่ง LED ประตู ๗)
ประกาศประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบ Mobile Application บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาประกวดราคาจัดซื้อระบบ Log ทดแทน ปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ จำนวน 60 เครื่อง
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศราคากลาง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงแรงงานผ่านสื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่8) และคำชี้แจงประกาศฯ
ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่8) และคำชี้แจงประกาศฯ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลด้านแรงงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย)พร้อมราคากลาง
ประกาศราคากลาง ร่างประกาศและ ร่างเกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ Mobile Application บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลาง ร่างคุณลักษณะเฉพาะ จ้างดำเนินการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลาง ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)