ข่าวประกวดราคา

bullet ประกาศราคากลางจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ
bullet ประกาศราคากลาง จ้างทำกระเป๋าเอกสาร
bullet จัดซื้อชุดลำโพงและเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด
bullet ประกาศราคากลาง จัดจ้างพิมพ์รายงานการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการแรงงานและประมาณการความต้องการแรงงานในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)
bullet ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือจาก Manpower สู่ Brainpower
bullet ประกาศราคากลางจัดจ้างศึกษาวิเคราะห์ความต้องการแรงงานและประมาณการความต้องการแรงงานในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)
bullet ประกาศเชิญชวน จ้างดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับสูง (นบรส.) รุ่นที่ ๗ ช่วงที่ ๒ ณ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bullet ประกาศราคากลางจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบโรลอัพ (Roll up) ข้อมูลด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
bullet ประกาศราคากลาง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับสูง (นบรส.) รุ่นที่ 7 ช่วงที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
bullet ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงแรงงานและสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
bullet ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับสูง (นบรส.) รุ่นที่ 7 ช่วงที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bullet ประกาศราคากลางจ้างผลิตวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์นโยบาย ผลงาน ภารกิจกระทรวงแรงงาน
bullet ประกาศราคากลางจ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภารกิจ และผลงานของกระทรวงแรงงาน โครงการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4/2560
bullet ประกาศราคากลางซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 57 รายการ
bullet ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับสูง (นบรส.) รุ่นที่ 7 ช่วงที่ 2 ณ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bullet ประกาศราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือผลงาน 3 ปี กระทรวงแรงงาน (มิถุนายน 2557 - พฤษภาคม 2560)
bullet ประกาศราคากลางและร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับสูง (นบรส.) รุ่นที่ 7 ช่วงที่ 2 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bullet ประกาศราคากลางจ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิด CCTV
bullet ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่ารถยนต์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bullet ประกาศราคากลางจ้างผลิตสมุดปกขาวการดำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของกระทรวงแรงงาน จำนวน 1000 เล่ม