ข่าวประกวดราคา

bullet ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเเนินงานตามข้อสังการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานฯ
bullet ประกาศราคากลาง จ้างพิมพ์หนังสือการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเเนินงานตามข้อสังการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานฯ
bullet ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพรมปูพื้น พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
bullet ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารเข้าห้องสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
bullet ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการกล้องถ่ายภาพนิ่งพร้อมชุดอุปกรณ์
bullet ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือทำเนียบอาสาสมัครแรงงานดีเด่น และบัณฑิตแรงงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
bullet ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
bullet ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
bullet ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
bullet ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าบรรจุเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
bullet ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าบรรจุเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
bullet ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
bullet ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสมุดปกขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
bullet ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวีดีทัศน์ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของคณะกรรมการไตรภาคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
bullet ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
bullet ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการขาตั้งจอรับภาพ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
bullet ประกาศราคากลางจ้างผลิตสมุดปกขาว
bullet ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่องแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
bullet ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 6 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
bullet ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560