รมว.แรงงาน โชว์แผนแม่บทพัฒนาคนรับ AEC

                                       

      

         กระทรวงแรงงาน จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาคน รองรับการเข้าสู่ AEC ชง 10 อุตสาหกรรม 3 กลุ่มเป้าหมาย พร้อมยกระดับฝีมือสอดคล้องทุกภาคการผลิต วางยุทธ์ศาสตร์พัฒนาสมรรถนะแรงงาน 5 ด้าน เล็งพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานฝีมือ เอื้อเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี

 

 

 


 

 

                 นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาคนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ซึ่งอยู่ในระหว่างการทบทวนและจัดทำว่า กระทรวงแรงงาน ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ให้เป็นหน่วยงานหลักในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประสานงานและบูรณาการดำเนินงาน กำหนดทิศทางการพัฒนา ตลอดจนกำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ทั้งนี้มี 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะดำเนินการพัฒนา ได้แก่ อาหาร/สินค้าเกษตร เฟอร์นิเจอร์ สิ่งทอ/เครื่องนุ่งห่ม ก่อสร้าง ยานยนต์/ชิ้นส่วน/โลหะ ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิดส์/คอมพิวเตอร์ อัญมณี/เครื่องประดับ ท่องเที่ยว/บริการ ผลิตภัณฑ์/บริการสุขภาพ และโลจิสติกส์

                 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อไปอีกว่า ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ใน 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1.กลุ่มเด็กและเยาวชน ทั้งที่อยู่ในระบบการศึกษาและใกล้จบการศึกษา โดยกระทรวงแรงงาน จะดำเนินการศึกษา วิจัย และสนับสนุนข้อมูลความต้องการของตลาดแรงงานในระยะยาว และจะประสานกับกระทรวงศึกษาธิการ ให้ผลิตนักเรียน และนักศึกษา ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน 2.กลุ่มกำลังแรงงาน ประกอบด้วยกำลังแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ ในส่วนของแรงงานในระบบนั้น กระทรวงแรงงานจะทำการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคการผลิต โดยมุ่งพัฒนาสรรถนะ 5 ด้าน ได้แก่ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและสังคมไทย คุณลักษณะในการทำงาน และการบริหารองค์กร สำหรับสมรรถนะการทำงานตามตำแหน่ง จะจัดทำและพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงาน และในส่วนของแรงงานนอกระบบ เช่น เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และรับจ้างทั่วไป จะมีหน่วยงานรับผิดชอบตามภารกิจหน้าที่ ซึ่งกระทรวงแรงงานมีกลยุทธ์ส่งเสริมความรู้ และพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ สำหรับกลุ่มที่3 ได้แก่ ผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ก็จะมีการพัฒนาสมรรถนะตามตำแหน่งหน้าที่ โดยจะมีคณะทำงานศูนย์เตรียมความพร้อมกำลังแรงงานรองรับประชาคมอาเซียนจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานทำหน้าที่ประสานงานให้มีการฝึกอาชีพ ต่อไป

 

****************************

 กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ /
อรรถพล ปวัตน์รัตนภูมิ – ข่าว

 

วันที่: 
30 ตุลาคม 2012