ก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์

 

           ก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 /2556 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2557 ณ ชั้น 5 ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน

           หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 /2556 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2557 ณ ชั้น 5 ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอนุมัติให้สำนักแรงงานสัมพันธ์ดำเนินโครงการส่งเสริมการประกวดสถานประกอบกิจการให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีในด้านแรงงานและสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2557 เหมือนที่ได้จัดเป็นประจำทุกปี  

           ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จะเป็นการดำเนินการโดยคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2557 ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการ 2 ชุด ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และตัดสินการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ซึ่งมีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินการประกวด ติดตามผลการดำเนินการ พิจารณาผลคะแนนของสถานประกอบกิจการ เพื่อตัดสินให้ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์มอบหมาย (2) คณะอนุกรรมการพิจารณาผลคะแนนการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2557 มีหน้าที่พิจารณาประเมินผลคะแนนรอบตัดสินแก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่น ให้คำปรึกษาแนะนำด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน แจ้งผลดำเนินการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์มอบหมาย 

           อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กรรมการหรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และตัดสินการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานด้วย

           รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ นับว่ามีความสำคัญยิ่งเพราะนับเป็นหนึ่งในนโยบายที่ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้ไว้ด้วยภาษาที่เข้าใจได้ง่ายในการนำไปปฏิบัติว่าอยากเห็นสถานประกอบกิจการเป็นที่ที่มีความรัก ความผูกพัน ระหว่างนายจ้างลูกจ้าง ซึ่งในภาษาราชการก็คือแรงงานสัมพันธ์นั่นเอง 

 

ก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ ก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์

ก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ ก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์

ก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์

 

-----------------------------------------------

กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/

วิชชุลดา บัวชัย – ข่าว/ภาพ