บริการ

 
 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

เว็บไซต์บริการประชาชน

โครงการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

เว็บไซต์สมาคมแม่บ้านแรงงาน

กฎกระทรวงเพื่อคนพิการ

หนังสือพิมพ์รายวัน

วารสารแรงงาน

งานบริการจำแนกตามหน่วยงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

บริการอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลด

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

วิจัยด้านแรงงาน

ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน

แบบสอบถาม

เว็บไซต์แนะนำ

ถาม-ตอบ

FAQ

หน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานในสังกัด

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

 
     
  ชุมชนคนแรงงาน  
 

เว็บบล๊อกebookคำถามที่พบบ่อยเว็บท่าความรู้

facebookประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน twitter กระทรวงแรงงาน YouTube กระทรวงแรงงาน

 
     
 

สำหรับข้าราชการ กรง.

 
 

ระบบอินทราเน็ต

อีเมล์กระทรวงแรงงาน@mol.go.th

อีเมล์กลางภาครัฐ@mol.mail.go.th

รวมลิงค์ระบบสารสนเทศกระทรวงแรงงาน

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

 
     
 

เข้าสู่ระบบ

 
 
 
 
     

ปฏิทินกิจกรรม

   
     
 

ก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์

 
 

 

           ก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 /2556 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2557 ณ ชั้น 5 ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน

           หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 /2556 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2557 ณ ชั้น 5 ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอนุมัติให้สำนักแรงงานสัมพันธ์ดำเนินโครงการส่งเสริมการประกวดสถานประกอบกิจการให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีในด้านแรงงานและสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2557 เหมือนที่ได้จัดเป็นประจำทุกปี  

           ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จะเป็นการดำเนินการโดยคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2557 ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการ 2 ชุด ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และตัดสินการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ซึ่งมีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินการประกวด ติดตามผลการดำเนินการ พิจารณาผลคะแนนของสถานประกอบกิจการ เพื่อตัดสินให้ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์มอบหมาย (2) คณะอนุกรรมการพิจารณาผลคะแนนการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2557 มีหน้าที่พิจารณาประเมินผลคะแนนรอบตัดสินแก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่น ให้คำปรึกษาแนะนำด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน แจ้งผลดำเนินการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์มอบหมาย 

           อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กรรมการหรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และตัดสินการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานด้วย

           รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ นับว่ามีความสำคัญยิ่งเพราะนับเป็นหนึ่งในนโยบายที่ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้ไว้ด้วยภาษาที่เข้าใจได้ง่ายในการนำไปปฏิบัติว่าอยากเห็นสถานประกอบกิจการเป็นที่ที่มีความรัก ความผูกพัน ระหว่างนายจ้างลูกจ้าง ซึ่งในภาษาราชการก็คือแรงงานสัมพันธ์นั่นเอง 

 

ก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ ก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์

ก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ ก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์

ก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์

 

-----------------------------------------------

กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/

วิชชุลดา บัวชัย – ข่าว/ภาพ

 

 

วันที่: 
05 พฤศจิกายน 2556
 
     
Back to top