ก.แรงงาน จัดงานวันสตรีสากล ปี 57 “แรงงานสตรีร่วมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์” เชิดชูเกียรติสตรีทำงานดีเด่นจากหลายสาขาทั่วประเทศรวม 31 ราย

 

 

 

 

 
               
กระทรวงแรงงาน จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2557 ภายใต้ชื่องาน “แรงงานสตรีร่วมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์” โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ  เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานและประทานโล่รางวัลแก่สตรีทำงานดีเด่น 31 ราย ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต

 

                หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในขณะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสตรีสากล ครั้งที่ 1 ปี 2557 เพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่า กระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญต่อสตรีซึ่งเป็นผู้มีบทบาทต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ จึงได้จัดงานวันสตรีสากลประจำปี 2557 เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีผู้ทำงานดีเด่นในแต่ละสาขาของประเทศ  และรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงาน ที่ควรได้รับการคุ้มครอง ดูแล ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้น ตลอดจนได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2557 ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต โอกาสนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานและประทานโล่รางวัลแก่สตรีทำงานดีเด่นประจำปี 2557 จำนวน
31 ราย

 

               รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผลการคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2557 ที่น่าสนใจ อาทิ สตรีผู้บริหารดีเด่นสาขาบริหารรัฐวิสาหกิจ คือ นางจันทิรา โกประพัฒน์พงศ์ สตรีผู้บริหารดีเด่นสาขาบริหารราชการ คือ ดร.อำมร เชาวลิต เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม สตรีผู้บริหารดีเด่นสาขาบริหารภาคเอกชน คือ นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ศิลปินสตรีดีเด่น คือ นางสุนิสา มณีนิล (จิตติมา เจือใจ) สื่อมวลชนสตรีดีเด่น คือ นางสาวชัยศิลป์ คลคล่อง จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย นักกีฬาสตรีดีเด่น คือ นางสาวปลื้มจิตร์ ถินขาว นักกีฬาวอลเล่ย์บอล และสตรีองค์กรพัฒนาเอกชนดีเด่น คือ นางสาวศิริวรรณ ว่องเกียรติไพศาล เป็นต้น

 

               ทั้งนี้กิจกรรมภายในงาน อาทิ การแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร นิทรรศการ “แรงงานสตรีร่วมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์” ประวัติสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2557 จำนวน 31 ราย โครงการ “มุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ” บริการตรวจสุขภาพ สาธิตการตรวจมะเร็งเต้านม กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำ รับสมัครและสาธิตการฝึกอาชีพการทำโคมไฟไม้เดคูพาจ บริการให้คำปรึกษาปัญหาด้านกฎหมายแรงงาน สาธิตการจักสานเส้นพลาสติก ฯลฯ

 

 

                                   -----------------------------------------

 

กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ ข่าว – ภาพ/
10 มีนาคม 2557

 

 


วันที่: 
10 มีนาคม 2014