“แรงงานสตรีร่วมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์” วันสตรีสากล ปี 57 เชิดชูเกียรติสตรีทำงานดีเด่นจากทั่วประเทศ

 


 

                กระทรวงแรงงานจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2557 ภายใต้ชื่องาน “แรงงานสตรีร่วมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์” โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานและประทานโล่รางวัลแก่สตรีทำงานดีเด่นจำนวน 31 ราย ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต

 

                นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญต่อสตรีซึ่งเป็นผู้มีบทบาทต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ จึงได้จัดงานวันสตรีสากลประจำปี 2557 เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีผู้ทำงานดีเด่นในแต่ละสาขาของประเทศ และรณรงค์ให้ ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงาน ที่ควรได้รับการคุ้มครอง ดูแล ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้น ตลอดจนได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม ทั้งนี้กำหนดจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2557 ขึ้นในวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต โอกาสนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานและประทานโล่รางวัลแก่สตรีทำงานดีเด่นประจำปี 2557 จำนวน 31 ราย

 

                ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในงานจะมีการเสวนา “แรงงานสตรีมีส่วนร่วมในการต่อการการค้ามนุษย์” โดย พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ รองผู้บัญชาตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, นางสาววาสนา เก้านพรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก, นางสาวศิริวรรณ ว่องเกียรติไพศาล ทนายความ สำนักงานกฎหมายเอส.อาร์. และนางอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ เลขาธิการและนายทะเบียน สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ร่วมเสวนา โดยมี ดร.รัชดา ไชยคุปต์ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย เป็นผู้ดำเนินรายการ

 

                สำหรับผลการคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2557 จำนวน 31 ราย อาทิ สตรีผู้บริหารดีเด่นสาขาบริหารรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ นางจันทิรา โกประพัฒน์พงศ์ สตรีผู้บริหารดีเด่นสาขาบริหารราชการ ได้แก่ ดร.อำมร เชาวลิต เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม สตรีผู้บริหารดีเด่นสาขาบริหารภาคเอกชน ได้แก่ นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล สตรีผู้บริหารดีเด่นสาขาสตรีนักวิชาการภาคราชการดีเด่น ได้แก่ รศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์  ศิลปินสตรีดีเด่น ได้แก่ นางสุนิสา มณีนิล (จิตติมา เจือใจ) สื่อมวลชนสตรีดีเด่น ได้แก่ นางสาวชัยศิลป์ คนคล่อง จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย นักกีฬาสตรีดีเด่น ได้แก่ นางสาวปลื้มจิตร์ ถินขาว นักกีฬาวอลเล่ย์บอล สตรีองค์กรพัฒนาเอกชนดีเด่น ได้แก่ นางสาวศิริวรรณ ว่องเกียรติไพศาล ฯลฯ

 

                อย่างไรก็ตาม กิจกรรมภายในงาน อาทิ การแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร นิทรรศการ “แรงงานสตรีร่วมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์” ประวัติสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2557 จำนวน 31 ราย โครงการ “มุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ” บริการตรวจสุขภาพ สาธิตการตรวจมะเร็งเต้านม กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำ รับสมัครและสาธิตการฝึกอาชีพการทำโคมไฟไม้เดคูพาจ บริการให้คำปรึกษาปัญหาด้านกฎหมายแรงงาน สาธิตการจักสานเส้นพลาสติก ฯลฯ


                                   ----------------------------------------------------


กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

วิชชุลดา บัวชัย - ข่าว /

14 มีนาคม 2557

 

วันที่: 
14 มีนาคม 2014