ก.แรงงาน ประชุมชี้แจงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในเรือประมง

       
             ม.ล.ปุณฑริก สมิติ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อชี้แจงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในเรือประมงต่อ IOM (องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงแรงงาน
 
--------------------
กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/
กัณติภณ คูสมิทธิ์  ข่าว – ภาพ/
11 เมษายน 2557
 
วันที่: 
11 เมษายน 2014