นายกสมาคมแม่บ้านแรงงานประธานประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2561

 

 

          วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.รัตนา จักกะพาก นายกสมาคมแม่บ้านแรงงาน เป็นประธานในการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2561 ประจำปี 2561 ของสมาคมแม่บ้านแรงงาน ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของสมาคมแม่บ้านแรงงาน พ.ศ. 2559 การแก้ไขระเบียบสมาคมแม่บ้านแรงงานว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2550 การขออนุมัติเงินทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านแรงงาน ประจำปี 2561 การขออนุมัติเงินทูลเกล้าฯ รายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย “บัตรแรงงานเชิญรับโชค” ประจำปี 2561 ซึ่งในปี 2560 ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินจำนวน 2,000,000 บาท แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการขออนุมัติวงเงินบริจาคช่วยเหลือศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราช วิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรปราการ*************************กลุ่มงานสื่อสารองค์กร

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

3 พฤษภาคม 2561

วันที่: 
03 พฤษภาคม 2018