นายกสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน พิจารณาหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงานประจำปี 2561 สร้างสวัสดิการ เพิ่มขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร

 

 

            วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. รศ.ดร.รัตนา จักกะพาก นายกสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา ของสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงานประจำปี 2561 แก่บุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน พร้อมมอบทุนเดือนสิงหาคมนี้ 

*************************

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

10 พฤษภาคม 2561

วันที่: 
10 พฤษภาคม 2018