ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

นายกสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน “พร้อม” มอบทุนการศึกษา ‘สร้าง’สวัสดิการ ‘เสริม’กำลังใจแก่บุคลากร

          รศ.ดร.รัตนา จักกะพาก นายกสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน ประธานการประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 2/2561 พิจารณาร่วมกับคณะกรรมการจาก ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาแก่ผู้มีรายได้น้อย ซึ่งมอบเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน

 

                                                                                   download Images

 

รศ.ดร.รัตนาฯ นายกสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การพิจารณาทุนการศึกษาในปีนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปี ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ประถมศึกษาปีที่ 6 (ภาคปกติ)
จะสนับสนุนทุนละ 3,000 บาท ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) / ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) (ภาคปกติ) จำนวน 4,000 บาท และระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) จำนวน 6,000 บาท ซึ่งผู้ที่มีสิทธิที่จะขอทุนต้องมีเงินเดือนไม่เกิน 20,000 บาท ผู้ยื่น
คำขอทุนการศึกษาฯ จะต้องศึกษาเล่าเรียนอยู่ในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน ในชั้นประถมศึกษา
ปริญญาตรี (ภาคปกติ) โดยมีความประพฤติเรียบร้อยและผลการเรียนในทุกระดับชั้นต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

รศ.ดร.รัตนาฯ กล่าวต่อไปว่า การขอรับทุนฯ กลุ่มที่ 2 ซึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) จะมอบทุน จำนวน 30,000 บาทต่อภาคการศึกษา โดยในกลุ่มนี้ผู้มีสิทธิที่จะขอรับทุนการศึกษาฯ ให้บุตรได้นั้น จะต้องมีเงินเดือนไม่เกิน 35,000 บาท และกำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ในสถานศึกษาของรัฐบาลในระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) มีความประพฤติเรียบร้อยและมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 ซึ่งต้องส่งผลการเรียนให้สมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงานพิจารณาทุกภาคการศึกษา หากคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.50 จะระงับทุนการศึกษาทันที ทั้งนี้ผู้มีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาทุนฯ ทั้ง 2 แบบจะต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เท่านั้น

สำหรับผู้ที่สนใจจะต้องส่งเอกสารแสดงผลการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 และใบรับรองความประพฤติของบุตรผู้ขอรับทุนฯ ซึ่งสถานศึกษาออกให้หรือตามแบบที่สมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงานกำหนด ดังนี้ เอกสารของสถานศึกษายืนยันการรับเข้าศึกษาในปี 2561 หรือสำเนาบัตรนักศึกษา สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตร หรือสูติบัตร สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการสังกัดกระทรวงแรงงานของผู้ยื่นคำขอรับทุน หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน (พ.ค.มิ.ย) ของผู้ยื่นคำขอรับทุน การพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา จะอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการทุนการศึกษาสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2561 และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน โดยถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เป็นที่สุด ทั้งนี้ทางฝ่ายเลขาฯ ได้แจ้งเวียน และส่งระเบียบ แบบฟอร์มการขอรับทุน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้พิจารณา หรือโหลดแบบคำขอที่ www.mol.go.th และสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2561   

*************************

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

11 พฤษภาคม 2561

วันที่: 
11 พฤษภาคม 2018