ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลางและร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ประกวดราคาเช่ารถยนต์
ประกาศราคากลางจ้างทำข้อมูลประมาณการแนวโน้มความต้องการแรงงานและประมาณการแนวโน้มผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ Mobile Application บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)
ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือรายงานผลการดำเนินงานรอบ 2 ปี 6 เดือน
ประกาศราคากลางจ้างผลิตวีดีทัศน์รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ
ประกาศราคากลางเช่ายานพาหนะ
ประกาศราคากลาง และประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ Mobile Application บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศราคากลางจ้างจัดงานเปิดตัวระบบ M-Powered Thailand ศูนย์พัฒนาอาชีพออนไลน์
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ
ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงแรงงานผ่านสือโทรทัศน์และสื่อออนไลน์
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลด้านแรงงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย)โดยวิธีพิเศษ
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุช่าง 23 รายการ
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบ Mobile Application บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่ารถยนต์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างดำเนินการบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560
ประกาศผลการประกวดราคาจัดซื้อระบบ Log ทดแทน ปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์เอกสารรายงานประจำปี 2559 กระทรวงแรงงานและเอกสารรายงานประจำปี 2559 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน