ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกวดราคา

bullet ประกาศราคากลางจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ
bullet ประกาศราคากลาง จ้างทำกระเป๋าเอกสาร
bullet จัดซื้อชุดลำโพงและเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด
bullet ประกาศราคากลาง จัดจ้างพิมพ์รายงานการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการแรงงานและประมาณการความต้องการแรงงานในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)
bullet ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือจาก Manpower สู่ Brainpower
bullet ประกาศราคากลางจัดจ้างศึกษาวิเคราะห์ความต้องการแรงงานและประมาณการความต้องการแรงงานในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)
bullet ประกาศเชิญชวน จ้างดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับสูง (นบรส.) รุ่นที่ ๗ ช่วงที่ ๒ ณ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bullet ประกาศราคากลางจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบโรลอัพ (Roll up) ข้อมูลด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
bullet ประกาศราคากลาง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับสูง (นบรส.) รุ่นที่ 7 ช่วงที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
bullet ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงแรงงานและสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
bullet ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับสูง (นบรส.) รุ่นที่ 7 ช่วงที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bullet ประกาศราคากลางจ้างผลิตวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์นโยบาย ผลงาน ภารกิจกระทรวงแรงงาน
bullet ประกาศราคากลางจ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภารกิจ และผลงานของกระทรวงแรงงาน โครงการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4/2560
bullet ประกาศราคากลางซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 57 รายการ
bullet ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับสูง (นบรส.) รุ่นที่ 7 ช่วงที่ 2 ณ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bullet ประกาศราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือผลงาน 3 ปี กระทรวงแรงงาน (มิถุนายน 2557 - พฤษภาคม 2560)
bullet ประกาศราคากลางและร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับสูง (นบรส.) รุ่นที่ 7 ช่วงที่ 2 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bullet ประกาศราคากลางจ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิด CCTV
bullet ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่ารถยนต์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bullet ประกาศราคากลางจ้างผลิตสมุดปกขาวการดำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของกระทรวงแรงงาน จำนวน 1000 เล่ม
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2560 10/08/2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2560 26/06/2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2560 26/06/2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2559 25/04/2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2559 25/04/2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2559 25/04/2560
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 25/04/2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2560 18/04/2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2560 18/04/2560
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2559 10/01/2560
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 01/11/2559
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2559 16/05/2559
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2559 16/05/2559
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 17/03/2559
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สัญญาจ้าง) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 17/03/2559
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2559.pdf 03/03/2559
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สัญญาจ้าง) ประจำเดือนตุลาคม 2558 25/02/2559
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2558 25/02/2559
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2558 24/02/2559
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 และเดือนธันวาคม 2558 29/01/2559