ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกวดราคา

ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่ารถยนต์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลางจ้างผลิตสมุดปกขาวการดำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของกระทรวงแรงงาน จำนวน 1000 เล่ม
ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์วารสารสถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงานไตรมาส 4 ปี 2559 และวารสารสถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงานประจำปี 2559
ประกาศราคากลางจัดจ้างผลิตหนังสือจดหมายเหตุกระทรวงแรงงาน
ซื้อน้ำดื่ม ห้องรองปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางจ้างจัดกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศราคากลาง จ้างศึกษาวิเคราะห์วิวัฒนาการแรงงานไทย สู่แรงงาน Brain Power
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 28 รายการ
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลางและร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ประกวดราคาเช่ารถยนต์
ประกาศราคากลางจ้างทำข้อมูลประมาณการแนวโน้มความต้องการแรงงานและประมาณการแนวโน้มผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ Mobile Application บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)
ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือรายงานผลการดำเนินงานรอบ 2 ปี 6 เดือน
ประกาศราคากลางจ้างผลิตวีดีทัศน์รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ
ประกาศราคากลางเช่ายานพาหนะ
ประกาศราคากลาง และประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ Mobile Application บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศราคากลางจ้างจัดงานเปิดตัวระบบ M-Powered Thailand ศูนย์พัฒนาอาชีพออนไลน์
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ
ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงแรงงานผ่านสือโทรทัศน์และสื่อออนไลน์