ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลางซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 57 รายการ
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับสูง (นบรส.) รุ่นที่ 7 ช่วงที่ 2 ณ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือผลงาน 3 ปี กระทรวงแรงงาน (มิถุนายน 2557 - พฤษภาคม 2560)
ประกาศราคากลางและร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับสูง (นบรส.) รุ่นที่ 7 ช่วงที่ 2 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลางจ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิด CCTV
ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่ารถยนต์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลางจ้างผลิตสมุดปกขาวการดำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของกระทรวงแรงงาน จำนวน 1000 เล่ม
ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์วารสารสถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงานไตรมาส 4 ปี 2559 และวารสารสถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงานประจำปี 2559
ประกาศราคากลางจัดจ้างผลิตหนังสือจดหมายเหตุกระทรวงแรงงาน
ซื้อน้ำดื่ม ห้องรองปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางจ้างจัดกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศราคากลาง จ้างศึกษาวิเคราะห์วิวัฒนาการแรงงานไทย สู่แรงงาน Brain Power
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 28 รายการ
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลางและร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ประกวดราคาเช่ารถยนต์
ประกาศราคากลางจ้างทำข้อมูลประมาณการแนวโน้มความต้องการแรงงานและประมาณการแนวโน้มผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ Mobile Application บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)
ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือรายงานผลการดำเนินงานรอบ 2 ปี 6 เดือน
ประกาศราคากลางจ้างผลิตวีดีทัศน์รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ