ข่าวแรงงานไทยในต่างประเทศ

หัวข้อ วันที่ลงข่าว
การจ้างแรงงานสูงอายุของประเทศสิงคโปร์ 23/09/2559
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน ในงาน “The 3rd Thai Festival 2016” ณ เมือง Kiel 23/09/2559
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วมฟังการอภิปราย หัวข้อ กฎหมายแรงงาน-การทำงานในสหภาพยุโรป ณ Ban Ying กรุงเบอร์ลิน 21/09/2559
สนร. สิงคโปร์ เข้าเยี่ยมหอพักแรงงานที่ Tuas View Dormitory 16/09/2559
สนง.ประกันสังคม เยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ และร่วมกิจกรรมเชิงบูรณาการของ สนร.สิงคโปร์ 16/09/2559
บทความเรื่อง "การจ้างแรงงานสูงอายุของประเทศสิงคโปร์" 16/09/2559
กรมแรงงานฮ่องกงริเริ่มโครงการนำร่องเด้านการบริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านจิตใจและอารมณ์แก่คนหางานทุพพลภาพ 16/09/2559
สนร. สิงคโปร์ เข้าเยี่ยมหอพักแรงงาน PTT 1B 16/09/2559
ระบบประกันสังคมของเยอรมนี บทที่ 17 การชดเชย 16/09/2559
ระบบประกันสังคมของเยอรมนี บทที่ 16 บทบัญญัติเพิ่มเติมสำหรับผู้สูงอายุ 16/09/2559
สนร.ญี่ปุ่นและอธิบดีกรมการจัดหางานเข้าพบหารือกับผู้แทน JITCO 16/09/2559
สนร.ญี่ปุ่นพร้อมด้วยอธิบดีกรมการจัดหางานเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว 16/09/2559
สนร.ญี่ปุ่น ร่วมกับกรมการจัดหางาน JITCO จัดการประชุมพบปะระหว่างองค์กรส่งและองค์กรรับ 16/09/2559
สนร. มาเลเซียร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทยในมาเลเซีย 08/09/2559
ระบบประกันสังคมของเยอรมนี บทที่ 15 การประกันเงินบำนาญ 07/09/2559
ระบบประกันสังคมของเยอรมนี บทที่ 14 ระบบประกันการดูแลระยะยาว 07/09/2559
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ Destination EU ณ กรุงเบอร์ลิน 06/09/2559
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง เข้าร่วมการหารือระหว่างคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสมาคมไทยในฮ่องกง 06/09/2559
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง เป็นประธานเปิดงานและร่วมกิจกรรมสันทนาการและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ณ เมืองฮ่องกง 06/09/2559
ระบบประกันสังคมของเยอรมนี บทที่ 13 การประกันสุขภาพ 06/09/2559
งานกีฬาสามัคคีเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี ๒๕๕๙ ของสำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน 31/08/2559
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ. กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานและพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 2 ณ เมือง Teublitz-Katzdorf 25/08/2559
 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมพิธีถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ ณ วัดเมฆธรรมวนาราม(วัดไทยหว่อ) เขตนิวเทอริเทอรี่ ฮ่องกง 25/08/2559
รองปลัดกระทรวงแรงงาน ปฎิบัติราชการ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 25/08/2559
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดฮ่องกงธัมมาราม เขตนิวทอริเทอร์รี่ ฮ่องกง 08/08/2559