ข่าวแรงงานไทยในต่างประเทศ

หัวข้อ วันที่ลงข่าว
งานกีฬาสามัคคีเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี ๒๕๕๙ ของสำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน 31/08/2559
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ. กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานและพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 2 ณ เมือง Teublitz-Katzdorf 25/08/2559
 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมพิธีถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ ณ วัดเมฆธรรมวนาราม(วัดไทยหว่อ) เขตนิวเทอริเทอรี่ ฮ่องกง 25/08/2559
รองปลัดกระทรวงแรงงาน ปฎิบัติราชการ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 25/08/2559
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดฮ่องกงธัมมาราม เขตนิวทอริเทอร์รี่ ฮ่องกง 08/08/2559
บทความเรื่อง "ระบบการประกันสังคมของประเทศสิงคโปร์" 08/08/2559
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 08/08/2559
สนร.ญี่ปุ่น ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการฝึกปฏิบัติงาน IM Japan 04/08/2559
สนร.ญี่ปุ่น จัดการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครแรงงาน ครั้งที่ 1/2559 04/08/2559
หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงแรงงาน นายประวิทย์ เคียงผล เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตฯ 3/59 และกิจกรรมตรวจสุขภาพแรงงานไทยฯ กรมการแพทย์ 04/08/2559
พิธีเปิดโครงการฯไทยสัปปายะ หัตถบำบัด ระดับ 1 สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น 04/08/2559
สนร.ญี่ปุ่น จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดโครงการฯนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ (หัตถบำบัด) ระดับ 1 04/08/2559
อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน เยี่ยมเยียนแรงงานไทยและรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด 26/07/2559
สนร. เกาสง ร่วมกับกรมการแพทย์จัดโครงการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพแรงงานไทย 25/07/2559
ระบบประกันสังคมของเยอรมนี บทที่ 12 การดำเนินการเพื่อให้ผู้พิการมีส่วนร่วมในสังคม (The Inclusion Initiative) 13/07/2559
ระบบประกันสังคมของเยอรมนี บทที่ 11 การฟื้นฟูและบูรณาการผู้พิการ 13/07/2559
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดพิธีไหว้ครูของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษฮ่องกง (ศกร.กศน.ฮ่องกง) 12/07/2559
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายธีรพล ขุนเมือง) พร้อมคณะเดินทางมาตรวจนิเทศงาน ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 05/07/2559
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 05/07/2559
ฝ่ายแรงงานฯ กรุงโซล จัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 10/59 04/07/2559
ระบบประกันสังคมของเยอรมนี บทที่ 10 การประกันอุบัติเหตุจากการทำงาน 30/06/2559
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานไทย หลักสูตรภาษาเยอรมันทางหัตถเวช รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ เมือง Mannheim 29/06/2559
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานไทย จัดอบรมในหัวข้อ “อาหารไทยไฉไลในต่างแดน” ณ เมือง Mannheim 29/06/2559
สนร.ญี่ปุ่นเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรผู้จบหลักสูตรประกอบอาหารไทยรุ่นที่ 3 29/06/2559
สนร.ญี่ปุ่น ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับออท. จัดโดย JTBF 29/06/2559