ทำเนียบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ระยะเวลา
ดำรงตำแหน่ง
รัฐมนตรีช่วยฯ
๑.นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ๓ ต.ค.๔๕ - ๒ พ.ย.๔๖ ไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ
๒.นางอุไรวรรณ เทียนทอง ๓ พ.ย.๔๖ - ๑๑ มี.ค.๔๘ ไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ
๓.นายสรอรรถ กลิ่นประทุม ๑๑ มี.ค.๔๘ - ๒ ส.ค.๔๘  ไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ
๔.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ๒ ส.ค.๔๘ - ๑๙ ก.ย.๔๙ ไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ
๕.นายอภัย จันทนจุลกะ ๘ ต.ค.๔๙ - ๖ ก.พ.๕๑ ไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ
๖.นางอุไรวรรณ เทียนทอง ๖ ก.พ.๕๑ - ธ.ค.๕๑ ไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ
๗.นายไพฑูรย์ แก้วทอง ๒๐ ธ.ค.๕๑ - ๖ มิ.ย.๕๓ ไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ
๘.นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน  ๖ มิ.ย.๕๓ - ๙ ส.ค.๕๔ ไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ
๙.นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ ๙ ส.ค.๕๔ - ๓๐ มิ.ย.๕๖  ไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ
๑๐.ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง  ๓๐ มิ.ย.๕๖ - ๗ พ.ค.๕๗ ไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ
๑๑.พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ก.ย.๕๗ - ส.ค.๕๘  ไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ
๑๒.พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล ส.ค.๕๘ - ๑ พ.ย.๖๐ ไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ
๑๓.พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
พ.ย. ๖๐ - ๒๒ พ.ย.๖๐ ไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ
๑๔.พลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว ๒๓ พ.ย.๖๐ - ๘ พ.ค. ๖๑ ไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ
๑๕.หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล ก.ค.๒๕๖๒  

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคม
ระยะเวลา
ดำรงตำแหน่ง
รัฐมนตรีช่วยฯ
๑.พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ๒๓ ก.ย. ๓๖ - ๗ ม.ค. ๓๗ นายไพฑูรย์   แก้วทอง
นายเสริมศักดิ์  การุณ
๒.นายไพฑูรย์ แก้วทอง ๘ ม.ค. ๓๗ - ๑๑ ธ.ค.๓๗ นายเสริมศักดิ์ การุณ
๓.นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ๑๗ ธ.ค.๓๗ - ๑๗ ก.ค.๓๘ นายยุทธ อังกินันทน์
๔.นายพิศาล มูลศาสตรสาทร ๑๘ ก.ค.๓๘- ๒๗ ก.พ.๓๙ น.พ.ประสงค์ บูรณ์พงศ์
(๒๘ ก.พ - ๓ พ.ค.๓๙)
๕.น.พ.ประสงค์ บูรณ์พงศ์
รักษาการในตำแหน่ง
๒๘ ก.พ.- ๓ พ.ค.๓๙ นายพูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร
๖.นายฉัตรชัย เอียสกุล ๒๙ พ.ย.๓๙- ๑๔ ส.ค.๔๐ นายพูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทรฮ
(๒๙ พ.ย.๓๙-๒๔ ต.ค.๔๐)
นายเอกพร รักความสุขฒ
(๒๙ พ.ย.๓๙ - ๙ พ.ย.๔๐)
๗.นายมนตรี ด่านไพบูลย์ ๑๕ ส.ค. - ๑๓ พ.ย.๔๐ นายพูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร
(๒๙ พ.ย.๓๙-๒๔ ต.ค.๔๐)
นายทศพร มูลศาสตรสาทร
(๒๔ ต.ค.- ๙ พ.ย.๔๐)
นายเอกพร รักความสุข
(๒๙ พ.ย.๓๙ - ๙ พ.ย.๔๐)
๘.นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี ๑๔ พ.ย.๔๐- ๔ ต.ค.๔๑ นายจองชัย ที่ยงธรรม
(๑๔พ.ย.๔๐-๑๑ เม.ย.๔๓)
นายประกอบ สังข์โต
(๑๔ พ.ย.๔๐-๔ ต.ค.๔๓)
๙.นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ๕ ต.ค.๔๑ - ๙ ก.ค.๔๒ นายจองชัย ที่ยงธรรม
(๑๔ พ.ย.๔๐-๑๑ เม.ย.๔๓)
นางปวีณา หงสกุล
(๕ ต.ค.๔๑-๙ ก.ค.๔๒)
๑๐.พลตำรวจตรี วุฒิ สุโกศล ๙ ก.ค.๔๒ - ๑๓ มิ.ย.๔๓ นายจองชัย เที่ยงธรรม
(๑๔ พ.ย.๔๐-๑๑ เม.ย.๔๓)
๑๑.พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก ๑๔ มิ.ย.๔๓ - ๙ ก.พ.๔๔ นายจองชัย เที่ยงธรรม
(๑๑ เม.ย.๔๓-๙ ก.พ.๔๔)
นายประยุทธ์  ศิริพานิชย์
๑๒.ศาสตราจารย์เดช บุญ-หลง ๑๗ ก.พ.๔๔- ๓ ต.ค.๔๕ นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์