บริการ

 
 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

เว็บไซต์บริการประชาชน

โครงการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

เว็บไซต์สมาคมแม่บ้านแรงงาน

กฎกระทรวงเพื่อคนพิการ

หนังสือพิมพ์รายวัน

วารสารแรงงาน

งานบริการจำแนกตามหน่วยงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

บริการอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลด

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

วิจัยด้านแรงงาน

ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน

แบบสอบถาม

เว็บไซต์แนะนำ

ถาม-ตอบ

FAQ

หน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานในสังกัด

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

 
     
  ชุมชนคนแรงงาน  
 

เว็บบล๊อกebookคำถามที่พบบ่อยเว็บท่าความรู้

facebookประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน twitter กระทรวงแรงงาน YouTube กระทรวงแรงงาน

 
     
 

สำหรับข้าราชการ กรง.

 
 

ระบบอินทราเน็ต

อีเมล์กระทรวงแรงงาน@mol.go.th

อีเมล์กลางภาครัฐ@mol.mail.go.th

รวมลิงค์ระบบสารสนเทศกระทรวงแรงงาน

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

 
     
 

เข้าสู่ระบบ

 
 
 
 
     

ปฏิทินกิจกรรม

   
     
 

สรจ.ปัตตานี เป็นเจ้าภาพจัดประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน จชต.

 
 
 
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕   สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. มอบหมายให้จังหวัดปัตตานี เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมการขับเคลื่อนแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องจะบังติกอ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี  มีผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เขต ๘   (นายพานิช จิตร์แจ้ง)  เป็นประธานในการประชุมฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (นายโกมินทร์ ชาวนาใต้) ผู้แทนสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. สำนักตรวจและประเมินผล สป. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจากทุกกรมฯ/สำนักงานประกันสังคม  ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นายวิเชียร กัณฐตุริต) หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ๕ จชต.  (สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และตัวแทนบัณฑิตแรงงาน ระดับอำเภอจังหวัดปัตตานี ที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปรายเสนอแนะ นำเสนอกรอบยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้กันอย่างกว้างขวาง สรุปร่างกรอบยุทธศาสตร์ฯ ที่ร่วมกันเสนอ ดังนี้ ๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างรายได้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต ๒) ยุทธศาสตร์การจัดทำศูนย์ข้อมูลแรงงานของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๓) ยุทธศาสตร์การบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและศักยภาพบุคลากร ทั้งนี้ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. จะได้ทำกลยุทธ์ต่างๆ ที่แต่ละหน่วยงานนำเสนอเชื่อมโยงกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ ทั้ง ๔ ยุทธศาสตร์ ต่อไป
 
     
Back to top