สรจ.ปัตตานี เป็นเจ้าภาพจัดประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน จชต.

 
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕   สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. มอบหมายให้จังหวัดปัตตานี เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมการขับเคลื่อนแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องจะบังติกอ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี  มีผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เขต ๘   (นายพานิช จิตร์แจ้ง)  เป็นประธานในการประชุมฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (นายโกมินทร์ ชาวนาใต้) ผู้แทนสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. สำนักตรวจและประเมินผล สป. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจากทุกกรมฯ/สำนักงานประกันสังคม  ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นายวิเชียร กัณฐตุริต) หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ๕ จชต.  (สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และตัวแทนบัณฑิตแรงงาน ระดับอำเภอจังหวัดปัตตานี ที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปรายเสนอแนะ นำเสนอกรอบยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้กันอย่างกว้างขวาง สรุปร่างกรอบยุทธศาสตร์ฯ ที่ร่วมกันเสนอ ดังนี้ ๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างรายได้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต ๒) ยุทธศาสตร์การจัดทำศูนย์ข้อมูลแรงงานของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๓) ยุทธศาสตร์การบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและศักยภาพบุคลากร ทั้งนี้ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. จะได้ทำกลยุทธ์ต่างๆ ที่แต่ละหน่วยงานนำเสนอเชื่อมโยงกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ ทั้ง ๔ ยุทธศาสตร์ ต่อไป