รองผู้ว่าฯอุบล เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการจ้างงานเร่งด่วน” “พบ” ประชาชน คนว่างงาน มีงานทำ เพิ่มรายได้ เลี้ยงครอบครัว

 

 

 

 

วันที่ 6 สิงหาคม 2553 เวลา 10.00 น. นายวิโรฒ  มีแก้ว  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2553 ที่บ้านขามป้อม  ต.สร้างถ่อ  อ.เขื่องใน  ว่าโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ   สร้างประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมากเนื่องจากเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นภัยแล้ง  อุทกภัย  วาตภัย และภัยธรรมชาติอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ ให้มีรายได้และมีงานทำเป็นการชั่วคราวขณะที่ยังไม่สามารถประกอบอาชีพปกติได้ด้วยการจ้างแรงงานให้ทำงานในงานต่างๆ  ที่เกี่ยวกับสาธารณประโยชน์ รวมถึงการพัฒนาฝีมือแรงงานหรือฝึกอาชีพให้กับผู้ประสบภัยธรรมชาติในสาขาอาชีพต่างๆ   ซึ่งเป็นการสร้างรายได้และโอกาสแก่ผู้ว่างงานและไม่มีรายได้  ตลอดจนผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านอาชีพ  สำหรับในปีต่อไปหากพื้นที่ใดที่ประสบปัญหาภัยธรรมชาติและมีความประสงค์จะดำเนินโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ   ก็ให้ทำการประชาคมหมู่บ้าน   เพื่อพิจารณาเสนอโครงการตามความต้องการของพื้นที่  แล้วเสนอความต้องการผ่านองค์การบริหารส่วนตำบล  และ เสนอผ่านนายอำเภอ  ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงแรงงานต่อไป

 

                 ด้านนายสมทวี  ก่อพัฒนาศิลป์  แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี  กล่าวว่า ปี  2553 อ.เขื่องใน  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว จำนวน  8  โครงการ   เป็นเงิน  840,000 บาท  แยกเป็น โครงการพัฒนาทักษะฝีมือ  จำนวน  7  โครงการ  เป็นเงิน  468,170 บาท และโครงการจ้างงานเร่งด่วน จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 372,000 บาท  ได้แก่ โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชออกจากกุดฮีและกุดหล่ม ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินงาน  จำนวน 12,400  ตารางเมตร  มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 124 คน  ทุกคนจะได้รับค่าตอบแทนคนละ  150 บาท/วัน  ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ 20 วัน  โดยรวมแล้วทุกคนจะได้รับค่าตอบแทนคนละ  3,000  บาท 

 

                 นายเรือน สายใจ   อายุ  58 ปี ราษฎรบ้านบ้านขามป้อม  กล่าวขอบคุณกระทรวงแรงงานที่ได้สนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้วันนี้ชาวบ้านหลายๆครัวเรือนได้มีส่วนร่วมในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช  ซึ่งจะทำให้ทุกคนมีรายได้ อีกทั้งสร้างความสามัคคีช่วยปลูกฝังให้ชุมชนรักและหวงแหนที่สาธารณะประโยชน์ ช่วยกันดูแล รักษา ให้ตกถึงลูก หลาน และในปีต่อไปขอให้สนับสนุนงบประมาณฯแบบนี้อีก

 

               ทั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานีได้แต่งตั้งคณะทำงานออกตรวจติดตามการดำเนินโครงการฯ  เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการอย่างเต็มที่

 

               สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  จังหวัดอุบลราชธานีได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานภายใต้โครงการจ้างงานเร่งด่วน   เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน  5,000,000  บาท  (ห้าล้านบาทถ้วน)  เพื่อดำเนินโครงการใน 2 กิจกรรม  คือ 1) การจ้างงานเร่งด่วน  และ 2) การพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ  ผู้ว่างงานและไม่มีรายได้  และผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ ให้มีงานทำชั่วคราวด้วยการจ้างงาน  พัฒนาฝีมือแรงงานหรือฝึกอาชีพในสาขาอาชีพต่างๆ  ที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติ   และจ้างงานหรือฝึกฝีมือเพื่อประกอบอาชีพเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว  ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี  ได้อนุมัติโครงการเพื่อดำเนินงานให้ความช่วยเหลือประชาชนตามโครงการฯ ดังกล่าว  จำนวน  66  กิจกรรมใน  18  อำเภอ   แยกเป็นโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ จำนวน 24 กิจกรรม  และโครงการพัฒนาทักษะฝีมือฯจำนวน 42 กิจกรรม มีผู้รับประโยชน์ จำนวน  59  ตำบล  304 หมู่ จำนวน 2,470  คน  24,000  ครัวเรือน