สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค

หน่วยงาน หมายเลขติดต่อ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 (สมุทรปราการ)  0 2315-3780-89
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 (ชลบุรี)  038 276 - 827
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 (ราชบุรี)       032 337 - 612
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 (นครราชสีมา)     044 412 - 011
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานงานภาค 6 (ขอนแก่น)  043 237 - 802
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 (อุบลราชธานี)   045 311 - 650-6
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 (นครสวรรค์) 056 255 - 459
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 (พิษณุโลก)   055 299 - 270-9
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 (ลำปาง) 054 218 - 679
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 (สุราษฎร์ธานี) 077 211 - 505-7
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 (สงขลา)   074 336 - 050