แนวคิดหลัก:
"Advancing Partnership for Sustsinability" หรือ "ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน"
ตราสัญลักษณ์:
เว็บไซต์กลางอาเซียน:
การประชุมอาเซียนของกระทรวงแรงงาน :
แบนเนอร์ของกระทรวงการต่างประเทศ: