รายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (เกี่ยวกับอาเซียน)

การรับมอบการเป็นประธานอาเซียน (ASEAN CHAIRMANSHIP HANDOVER)

ตราสัญลักษณ์สำหรับการเป็นประธานอาเซียน