ข่าวประกาศ

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวประกาศ

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และราคากลาง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ Mobile Application บริการประชาชน กระทรวงแรงงานระยะที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถวิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โดยดูรายละเอียดที่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เลขที่โครงการ 59036106888

**หมายเหตุ - ผู้ประสงค์จะวิจารณ์จะต้องแสดงความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร กล่าวคือให้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้วิจารณ์ และประทับตรา (ถ้ามี) โดยส่งมาช่องทางดังนี้ fax.022473418 ,Email - fic@mol.mail.go.th หรือ ส่งด้วยตัวเองที่กลุ่มงานคลังและพัสดุ ชั้น 9 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Syndicate content