ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข่าวประกาศ

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวประกาศ

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และราคากลาง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ Mobile Application บริการประชาชน กระทรวงแรงงานระยะที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถวิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โดยดูรายละเอียดที่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เลขที่โครงการ 59036106888

**หมายเหตุ - ผู้ประสงค์จะวิจารณ์จะต้องแสดงความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร กล่าวคือให้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้วิจารณ์ และประทับตรา (ถ้ามี) โดยส่งมาช่องทางดังนี้ fax.022473418 ,Email - fic@mol.mail.go.th หรือ ส่งด้วยตัวเองที่กลุ่มงานคลังและพัสดุ ชั้น 9 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสตรีและสิทธิเด็ก

ขอเชิญผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เข้ารับการคัดเลือก (ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2559) ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวและดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัคร ได้จากเว็บไซต์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ http://www.m-society.go.th หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์  หรือ http://www.m-society.go.th/ewt_news.php?nid=16156

 

 

Syndicate content