ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข่าวประกาศ

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวประกาศ

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดน์ข้อมูลได้ที่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เลขที่โครงการ 59016175385

หมายเหตุ เนื่องจากได้มีการประกาศร่าง TOR จำนวน 3 ครั้ง และมีผู้สนใจเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารแล้ว
ทำให้สับสนว่าใช้ TOR ล่าสุด ไฟน์ไหน

เพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกต้องมากขึ้นทางสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานจึงขอแจ้งผู้ที่เข้าไปดาวน์โหลดเอกสาร ไฟน์ชื่อ 59016175385_1_20162591749754.PDF เป็นไฟน์ล่าสุด ที่ประกาศครั้งที่ 2 ไม่มีผู้วิจารณ์

จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายทดแทนของสำนักงานปลัดกะรทรวงแรงงานปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดน์ข้อมูลได้ที่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เลขที่โครงการ 58116180681

หมายเหตุ เนื่องจากได้มีการประกาศร่าง TOR จำนวน 3 ครั้ง และมีผู้สนใจเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารแล้ว
ทำให้สับสนว่าใช้ TOR ล่าสุด ไฟน์ไหน

เพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกต้องมากขึ้นทางสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานจึงขอแจ้งผู้ที่เข้าไปดาวน์โหลดเอกสาร ไฟน์ชื่อ 58116180681_1_20162581256689.PDF เป็นไฟน์ล่าสุด ที่ประกาศครั้งที่ 3 ไม่มีผู้วิจารณ์

จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ผู้สนใจจะเสนอแนะหรือวิจารณ์ให้ดาวน์โหลดน์ข้อมูลได้ที่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เลขที่โครงการ 59016175385

ประกาศร่างประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายทดแทนของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3

 ผู้สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เลขที่โครงการ 58116180681

Syndicate content