ข่าวประกาศ

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวประกาศ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสตรีและสิทธิเด็ก

ขอเชิญผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เข้ารับการคัดเลือก (ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2559) ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวและดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัคร ได้จากเว็บไซต์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ http://www.m-society.go.th หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์  หรือ http://www.m-society.go.th/ewt_news.php?nid=16156

 

 

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดน์ข้อมูลได้ที่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เลขที่โครงการ 59016175385

หมายเหตุ เนื่องจากได้มีการประกาศร่าง TOR จำนวน 3 ครั้ง และมีผู้สนใจเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารแล้ว
ทำให้สับสนว่าใช้ TOR ล่าสุด ไฟน์ไหน

เพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกต้องมากขึ้นทางสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานจึงขอแจ้งผู้ที่เข้าไปดาวน์โหลดเอกสาร ไฟน์ชื่อ 59016175385_1_20162591749754.PDF เป็นไฟน์ล่าสุด ที่ประกาศครั้งที่ 2 ไม่มีผู้วิจารณ์

จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายทดแทนของสำนักงานปลัดกะรทรวงแรงงานปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดน์ข้อมูลได้ที่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เลขที่โครงการ 58116180681

หมายเหตุ เนื่องจากได้มีการประกาศร่าง TOR จำนวน 3 ครั้ง และมีผู้สนใจเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารแล้ว
ทำให้สับสนว่าใช้ TOR ล่าสุด ไฟน์ไหน

เพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกต้องมากขึ้นทางสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานจึงขอแจ้งผู้ที่เข้าไปดาวน์โหลดเอกสาร ไฟน์ชื่อ 58116180681_1_20162581256689.PDF เป็นไฟน์ล่าสุด ที่ประกาศครั้งที่ 3 ไม่มีผู้วิจารณ์

จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

Syndicate content