ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข่าวประกาศ

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ เพื่อออกอากาศทางรายการ “สถานีแรงงาน”

หมายเหตุ ผู้ที่สนใจสามารถขอรับเอกสารได้ที่ กลุ่มงานคลังและพัสดุ ชั้น 9 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสาร โทร.022321194 ,022321203

รายละเอียดงาน Tor โทร.022321341 ,022321336

เพิ่มเติม สำหรับบริษัทที่เข้ามารับเอกสารไปแล้ว

1. แบบใบเสนอราคา หน้า 2 บริษัทสามารถดาวน์โหลดจากหัวข้อแบบใบเสนอราคาที่แนบ
2. เอกสารสอบราคาเลขที่ 5/2559 หน้าที่ 3 ข้อ 4.5 วรรคแรก และวรรคสุดท้าย ไม่ได้ระบุวันที่ บริษัทสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ จากหัวข้อเอกสารสอบราคาที่แนบ

หมายเหตุ ทั้งนี้ให้ถือประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่องสอบราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ เพื่อออกอากาศทางรายการ “สถานีแรงงาน” ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นสำคัญ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (โดยวิธีสัมภาษณ์) ในวันพุธที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป (ให้มารายงานตัวก่อนการทดสอบ 15 นาที) ณ ห้องประชุมสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 10 อาคารกระทรวงแรงงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน‏ (โดยวิธีสัมภาษณ์) ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป (ให้มารายงานตัวก่อนการทดสอบ 15 นาที) ณ ห้องประชุมสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 10 อาคารกระทรวงแรงงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ‏ (โดยวิธีสัมภาษณ์) ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป (ให้มารายงานตัวก่อนการทดสอบ 15 นาที) ณ ห้องประชุมสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 10 อาคารกระทรวงแรงงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ‏ (โดยวิธีสัมภาษณ์) ในวันพุธที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป (ให้มารายงานตัวก่อนการทดสอบ 15 นาที) ณ ห้องประชุมสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 10 อาคารกระทรวงแรงงาน

Syndicate content