ข่าวประกาศ

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวประกาศ

สอบราคาซื้อเครื่องจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 7-18 ม.ค. 54

 

สอบราคาซื้อเครื่องจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. 54- 18 ม.ค. 54 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

ณ กลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กำหนดเปิดซองสอบราคา วันที่ 19 ม.ค. 54 ตั้งแต่ 10.00 น.

 

ผู้สนใจขอรับเอกสาร สอบราคา ได้ที่ กลุ่มงานคลังและพัสดุ ระหว่างวันที่ 7 ม.ค. -18 ม.ค. 54
หมายเลข 02 232 1209

สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่คอลัมน์ประจำในหนังสือพิมพ์รายวัน ระหว่างวันที่ 7-17 ม.ค. 54

 

สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่คอลัมน์ประจำในหนังสือพิมพ์รายวัน

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. 54- 17 ม.ค. 54 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

ณ กลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

 

กำหนดเปิดซองสอบราคา วันที่ 18 ม.ค. 54 ตั้งแต่ 10.00 น.

 

ผู้สนใจขอรับเอกสาร สอบราคา ได้ที่ กลุ่มงานคลังและพัสดุ ระหว่างวันที่ 7 ม.ค. -17 ม.ค. 54

หมายเลข 02 232 1209

ประกาศร่างขอบเขตงานและเอกสารประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2554 (ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2553-6 มกราคม 2554)

 

 

ประกาศร่างขอบเขตงานโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2554 (ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2553-6 มกราคม 2554)

Inc. news check

Syndicate content