ข่าวประกาศ

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวประกาศ

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายทดแทนของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หลังจากรับฟังประชาวิจารณ์ ครั้งที่่ 1

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและข้อมูลได้ที่ www.gprocurement.go.th

เลขที่โครงการ 58116180681

และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 022321194 , 022321170

ประกาศราคากลาง และร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาเช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ในปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ประสงค์จะวิจารณ์จะต้องแสดงความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร กล่าวคือให้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้วิจารณ์ และประทับตรา (ถ้ามี) โดยส่งมาช่องทางดังนี้ fax.022473418 ,Email - fic@mol.mail.go.th หรือ ส่งด้วยตัวเองที่กลุ่มงานคลังและพัสดุ ชั้น 9 อาคารสำนักงา

ประกาศประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนให้หน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ผูสนใจสามารถดูรายละเอียด และซื้อเอกสารได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เลขที่โครงการ 58106094239

Syndicate content