ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข่าวประกาศ

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวประกาศ

ประกาศราคากลาง และร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาเช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ในปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ประสงค์จะวิจารณ์จะต้องแสดงความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร กล่าวคือให้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้วิจารณ์ และประทับตรา (ถ้ามี) โดยส่งมาช่องทางดังนี้ fax.022473418 ,Email - fic@mol.mail.go.th หรือ ส่งด้วยตัวเองที่กลุ่มงานคลังและพัสดุ ชั้น 9 อาคารสำนักงา

ประกาศประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนให้หน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ผูสนใจสามารถดูรายละเอียด และซื้อเอกสารได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เลขที่โครงการ 58106094239

ประกาศร่างประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายทดแทนของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

***หมายเหตุ - ผู้ที่จะวิจารณ์ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาให้วิจารณ์โดยเปิดเผยตัว กล่าวคือ
ให้ทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้วิจารณ์พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) โดยส่งเอกสารมาที่ fic@mol.mail.go.th หรือทาง Fax.022473418 ตามเวลาที่กำหนด และสอบถามยืนยันการได้รับเอกสารดังกล่าวได้ทาง 022321194

สามารถดาวน์โหลดร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาได้ที่ www.gprocurement.go.th
เลขที่โครงการ 58116180681

Syndicate content