ข่าวประกาศ

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวประกาศ

ประกาศร่างประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายทดแทนของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

***หมายเหตุ - ผู้ที่จะวิจารณ์ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาให้วิจารณ์โดยเปิดเผยตัว กล่าวคือ
ให้ทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้วิจารณ์พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) โดยส่งเอกสารมาที่ fic@mol.mail.go.th หรือทาง Fax.022473418 ตามเวลาที่กำหนด และสอบถามยืนยันการได้รับเอกสารดังกล่าวได้ทาง 022321194

สามารถดาวน์โหลดร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาได้ที่ www.gprocurement.go.th
เลขที่โครงการ 58116180681

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีพิเศษ

โครงจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

ได้ดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) แล้วไม่ได้ผลดี

จึงดำเนินการจ้างด้วยวิธีพิเศษ

ประกาศประกวดราคาซื้อ และราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

ผู้สนใจสามารถเข้าดาวน์โหลดเอกสารและดูรายละเอียดการประกวดราคาและราคากลางได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp

เลขที่โครงการ 58106168577

Syndicate content