ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข่าวประกาศ

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวประกาศ

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีพิเศษ

โครงจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

ได้ดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) แล้วไม่ได้ผลดี

จึงดำเนินการจ้างด้วยวิธีพิเศษ

ประกาศประกวดราคาซื้อ และราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

ผู้สนใจสามารถเข้าดาวน์โหลดเอกสารและดูรายละเอียดการประกวดราคาและราคากลางได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp

เลขที่โครงการ 58106168577

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายและบำรุงรักษาอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๕9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถศึกษาขั้นตอนการรับเอกสารและการเสนอราคา และดาวโหลดเอกสารได้ที่ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
เลขที่โครงการ 58106073023

Syndicate content