ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข่าวประกาศ

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวประกาศ

ประกาศวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนให้หน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2559

 ผู้ที่จะดูรายละเอียดร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ58106094239 และสามารถวิจารณ์เป็นหนังสือโดยเปิดเผยตัวได้ที่ fic@mol.go.th หรือ fax. 022473418

ประกาศร่างประกวดราคาโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมายเหตุ : ผู้มีความประสงค์จะวิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างดังกล่าว ให้วิจารณ์เป็นลายลักษณ์อักษร โดยส่งแฟกซ์ มาที่ 02-2473418 เลขที่โครงการ 58106073023

Syndicate content