ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวภูมิภาค

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวภูมิภาค

แรงงาน จ.พัทลุง ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ (250,000)

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. นางอมรวรรณ ช่วงเพ็ชจินดา แรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจติดตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ (250,000) ลงพื้นที่อำเภอศรีบรรพตตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ โดยอำเภอศรีบรรพตมีการเสนอโครงการทั้งสิ้น จำนวน 30 โครงการ งบประมาณ 7,500,00 บาท โดยจากการตรวจติดตามครั้งที่ 1 จำนวน  6 โครงการ ประกอบด้วยตำบลเขาย่า จำนวน 2 โครงการ (โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 และโครงการซ่อมแซมถนนสายวังงาย-สำนักวา หมู่ที่ 7) ตำบลเขาปู่ จำนวน 2 โครงการ (โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สาธิตการตลาด หมู่ที่ 4 และโครงการปรับปรุงโรงเรือนผลิตน้ำดื่ม หมู่ที่ 11) และตำบลตะแพน จำนวน 2 โครงการ (โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายห้วยลึก หมู่ที่ 2 และโครงการซ่อมแซมศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3)

แรงงานจังหวัดน่านติดตามตรวจโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 นายทวีผล สมประสิทธิ์ แรงงานจังหวัดน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ติดตามตรวจโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (โครงการประชารัฐ หมู่บ้านละสองแสนบาท) ในพื้นที่ตำบลบ่อสวก อ.เมืองน่าน ตามคำสั่งจังหวัดน่านที่ 8089/2559

 

จังหวัดขอนแก่น ตรวจบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559  หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดขอนแก่น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ร่วมตรวจบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบการประเภทโรงแรม/ให้บริการที่พัก จำนวน 8 แห่ง

1. สวนคูณรีสอร์ท

2. โรงน้่ำแข็งน้ำพองกิจวารี

3. มิตรภาพน้ำพอง

4. ศรีศรา รีสอร์ท

5. ศรีวิไล รัสอร์ท

6. ศรีศร รีสอร์ท

7. โรงแรมน้ำพองเกสท์เฮ้าส

8. โรงแรมน้ำพองโกโกนัท

ผลการตรวจ :

สถานประกอบการทั้งสองแห่งไม่พบปัญหาการค้ามนุษย์

ไม่พบการจ้างแรงงานต่างด้าว / แรงงานเด็ก / แรงงานคนพิการ

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน ขานรับนโยบายรัฐมนตรีแรงงาน ร่วมสานสุขแรงงานไทย

            เมื่อวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๙   สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน  ดำเนินการโครงการสาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย  เพื่อสร้างความเข้าใจประชาชนในพื้นที่ทั้งที่เป็นแรงงานในระบบ และแรงงานนอกระบบ  น้อมนำแนวทางตามพระราชดำริมาใช้ในการพัฒนาอาชีพตลอดจนคุณภาพชีวิต   อันจะนำไปสู่ความสุขในการทำงาน  ก่อให้เกิดความสามัคคีและปรองดองในพื้นที่ / ชุมชน  ซึ่งภายในงานได้นำการบริการตามภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน  อาทิ  การให้ความรู้สิทธิประโยชน์ของแรงงานทั้งในระบบและแรงงานนอกระบบ  มหกรรมส่งเสริมอาชีพ  การให้คำปรึกษาทางอาชีพ/ด้านแหล่งเงินกู้เพื่อการลงทุน  สาธิตการประกอบอาชีพอิสระ  การจัดนัดพบแรงงาน  การให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในก

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และ CORE TEAM ติวเข้มให้คำแนะนำปรึกษา ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ที่จะลงแข่งขันระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง     และ CORE TEAM เตรียมความพร้อมชมรม TO BE NUMBER ONE อันดามันซีฟู้ด และชมรม TO BE NUMBER ONE MRD CLUM โดยให้คำแนะนำ ปรึกษา การนำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริง ก่อนการแข่งขันระดับประเทศ ซึ่งขณะนี้ทั้ง 2 ชมรม มีความพร้อมแล้ว 80 เปอร์เซนต์

MRD CLUM

แรงงานจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบปราบปรามการลักลอบการทำงานของคนต่างด้าว ต. ฉลอง จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุทธิพงศ์  สายสาคเรศ  แรงงานจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าชุดเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบปรามปรามการลักลอบทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดภูเก็ต ได้รับการประสานจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตเข้าตรวจสอบการลักลอบทำงานของคนต่างด้าว ณ บริษัท ธนชัย กระจก อลูมินั่ม  จำกัด ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซึ่งผลการดำเนินการตรวจ ไม่พบการลักลอบการทำงานของคนงานต่างด้าวแต่อย่างใด

 

 

งาน "สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน" ปี 2559 จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 4 ก.พ.59 เวลา 07.00 - 21.00 น. หน่วยงานสังกัด กรง.จังหวัดสิงห์บุรี ได้เข้าร่วมงาน "สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน" ปี 2559 ประกอบด้วย พิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณวีรชนชาวบ้านบางระจัน พิธีสงฆ์ พิธีสวนสนามของทหาร ตำรวจ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน นศ.วิชาทหาร ลูกเสือชาวบ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และการแสดงแสง สี เสียง อิงประวัติศาสตร์ โดยมีนายอัครเดช เจิมศิริ ผวจ.สิงห์บุรี เป็นประธานในพิธี

Roi Et Labour Office Conduct Integrative Organization Inspection Site Visits

Roi Et Provincial Governor Mr. Chayan Sirimas alongside chiefs of government units, government officials and officers affiliated to the Ministry of Labour in Roi Et province, took part in an inspection site visit amongst organizations, in alignment with the integrative organization labour inspection for the 2016 budget year. The visit was aimed to incentivize and motivate employers and employees, enhancing relationships between organizations and state enterprises, acknowledging problems, obstacles, general impacts from the economy and help from the government. The inspection took part on the 14th January 2016 at Track Intertrade Company Limited in Changhan district, Roi Et Province.

สรจ.ร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการด้านแรงงานแบบบูรณาการ

นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ ตามโครงการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการด้านแรงงานแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ แก่นายจ้าง ลูกจ้าง สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานของรัฐ รับทราบปัญหา อุปสรรค ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และความต้องการช่วยเหลือจากรัฐ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 ณ บริษัท แทร็กซ์อินเตอร์เทรด จำกัด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

Syndicate content