ข่าวเด่น

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวเด่น

Ministry of Labor prepares 11th ASEAN Forum on Migrant Labor (AFML).

วันที่: 
15 กันยายน 2018

            On September 14, 2018, Mr. Somsak Apinantanakul, Deputy Permanent Secretary, Ministry of Labour, presided over the closing ceremony of the 11th ASEAN Forum on Migrant Labor (AFML) at the Pullman Bangkok King Power Hotel. The 11th ASEAN Forum on Migrant Workers (AFML) today is intended to provide a forum for government officials, employers, employees, and all stakeholders are discussing the progress, motivation, recommendations, actions to promote and protect migrant workers' rights as a result of the 10th ASEAN Forum on Migrant Labor (AFML) in 2017 in the Republic of the Philippines.

ก.แรงงาน เตรียมผลกระประชุมระดับชาติสู่ ASEAN Forum on Migrant Labour (AFML) ครั้งที่ 11

วันที่: 
15 กันยายน 2018

            วันที่ 14 กันยายน 2561 นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานปิดการประชุมเตรียมการระดับชาติสำหรับการประชุม ASEAN Forum on Migrant Labour (AFML) ครั้งที่ 11 ณ โรงแรมพูลแมน  คิง  พาวเวอร์  กรุงเทพฯ โดยกล่าวว่า การจัดการประชุมเตรียมการระดับชาติสำหรับการประชุม ASEAN Forum on Migrant Labour (AFML) ครั้งที่ 11 ในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ นายจ้าง ลูกจ้าง และภาคประชาสังคม ซึ่งล้วนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้หารือความคืบหน้าการขับเคลื่อนข้อเสนอแนะการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว อันเป็นผลมาจากการประชุม ASEAN Forum on Migrant Labour (AFML) ครั้งที่ 10 เมื่อปี 2560 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการยกร่างข้อเสนอแนะใ

The Ministry of Labor prepares for the 11th ASEAN Forum on Migrant Labor (AFML).

วันที่: 
14 กันยายน 2018

          On September 14, 2018, Mr. Wiwat Tanghong, Deputy Permanent Secretary of the Ministry of Labour, presided over the opening ceremony of the 11th ASEAN Forum on Migrant Labor (AFML) at the Pullman Bangkok King Power Hotel. The importance of migrant workers as a key mechanism for the country's economic growth is not less than that of Thai workers. At present, there are at least 2 million legal migrants who come to work. It is the duty of the government to ensure that both migrant workers and Thai workers are protected in equal and equal human dignity.

ก.แรงงาน เตรียมความพร้อมและท่าทีของไทยสำหรับ การประชุม ASEAN Forum on Migrant Labour (AFML) ครั้งที่ 11

วันที่: 
14 กันยายน 2018

            นายวิวัฒน์ฯ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดการประชุมเตรียมการระดับชาติสำหรับการประชุม ASEAN Forum on Migrant Labour (AFML) ครั้งที่ 11 เตรียมความพร้อมและเตรียมท่าทีของประเทศไทยก่อนการเข้าร่วมการประชุม ASEAN Forum on Migrant Labour (AFML) ครั้งที่ 11 ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมีหัวข้อหลักของการประชุม คือ “การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการจ้างงานที่มีคุณค่าสำหรับแรงงานต่างด้าวในภูมิภาคอาเซียน”

 

Ministry of Labour organized the Working Group on Labor Relations Promotion in the Fisheries Sector, No. 4/2018.

วันที่: 
13 กันยายน 2018

       On 13 September 2018, at 13.30, Mrs. Petcharat Sinauy, Deputy Permanent Secretary, Ministry of Labour, presided over the meeting of Labor Relations Working Group on Marine Fisheries, 4/2018, at the meeting room, 5th floor, Department of Labor Protection and Welfare.

 

ก.แรงงาน ประชุมคณะทำงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในกิจการประมงทะเล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันที่: 
13 กันยายน 2018

             วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในกิจการประมงทะเล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

The Ministry of Labor held a meeting to assess the needs and forecast the domestic labor skills.

วันที่: 
10 กันยายน 2018

            On September 10, 2018, at 13.00 hrs., Mr. Saksakal Jindasawat, Acting Labour Consultant, chaired a meeting to discuss the need assessment and forecast the domestic labor skills in Thailand. This is one of the plans under the ASEAN Regional Migrant Workers Promotion and Protection Scheme. The meeting discussed issues related to research methodologies, labour market needs assessment in Thailand, labour market assessment and data collection methods of the Ministry of Labour in various manufacturing sectors about the Labour Market Forecast, and Labor Skills of the Ministry of Labour at ADB 5th Floor, Department of Skill Development.

ก.แรงงาน ประชุมหารือประเมินความต้องการ และคาดการณ์ด้านทักษะแรงงานในประเทศ

วันที่: 
10 กันยายน 2018

            วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายศักดิ์สกล จินดาสวัสดิ์ รักษาการที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องการประเมินความต้องการ และการคาดการณ์ด้านทักษะแรงงานในประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนงานภายใต้โครงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติในภูมิภาคสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยที่ประชุมได้หารือในประเด็นเรื่องระเบียบวิธีวิจัยการประเมินความต้องการด้านตลาดแรงงานในประเทศไทย การประเมินตลาดแรงงาน และวิธีการเก็บข้อมูลของกระทรวงแรงงานในภาคการผลิตต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพยากรณ์ตลาดแรงงาน และทักษะแรงงานของกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุม ADB  ชั้น ๕ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

“บิ๊กอู๋” ติดตามแก้ ขาดแคลนแรงงานประมง

วันที่: 
05 กันยายน 2018

            พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ติดตามความคืบหน้าแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานประมง สั่งจัดหางาน 22 จังหวัดติดทะเลติดตามนายจ้าง ผู้ประกอบการประมงทะเล แบบเคาะประตูบ้าน และให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดประชาสัมพันธ์ สำหรับยอดแรงงานประมงตามมาตรา 83 ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติได้รับการขยายระยะเวลาทำงานแล้ว 1,421 คน เป็นกัมพูชา 917  คน ลาว 25 คน เมียนมา 479 คน

 

The Ministry of Labor brought the government officials and volunteer staff members "We do good deeds by heart".

วันที่: 
31 สิงหาคม 2018

           The Ministry of Labour brought government officials and officials in charge to join the Volunteer "We do good deeds with heart" at the center of the volunteer project, 606 Building, Royal Palace, Suan Pa, Bangkok, in order to have the opportunity for government officers and officials in the agency have the opportunity to participate in public activities and help the public to meet the royal wishes of His Majesty.

Syndicate content