สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์วันแรงงานย้ายถิ่นสากล ณ สำนักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM Hong Kong SAR) เขตเซ็นทรัล ฮ่องกง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2559  สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง โดยที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์วันแรงงานย้ายถิ่นสากล และการอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์แรงงานตำแหน่งผู้ช่วยแม่บ้านในฮ่องกง ณ สำนักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM Hong Kong SAR) เขตเซ็นทรัล ฮ่องกง เพื่อรำลึกถึงบทบาทและการช่วยเหลือของแรงงานย้ายถิ่นที่มีต่อการพัฒนาสังคมและประเทศที่เข้าไปทำงาน ในโอกาสเดียวกัน มีการแลกเปลี่ยนเพื่อร่วมกันหาแนวทางการป้องกันมิให้แรงงานถูกละเมิดสิทธิ์และแสวงประโยชน์จากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ร่วมงานประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐของฮ่องกง ภาคธุรกิจ สถานกงสุล หน่วยงาน NGO จำนวนไม่น้อยกว่า 60 คน

 

 

 

ข่าวที่ 71/2559