บิ๊กบี้ กำชับ! ผู้บริหารแรงงานเร่งรัดขับเคลื่อนแผนงานสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างเข้มข้น

วันที่: 
07 มกราคม 2017

           นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพื่อ ‘ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน’ โดยมีการกำหนดการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 มุ่งก้าวพ้น 3 กับดักที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ คือ 1) กับดักประเทศรายได้ปานกลาง 2) กับดักความเหลื่อมล้ำ  และ 3) กับดักความไม่สมดุล ทั้งนี้ จะใช้โมเดล Thailand 4.0 ในการก้าวพ้นกับดักทั้ง 3  โดยมุ่งพัฒนาประเทศในทุกมิติทั้ง เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพทุนมนุษย์ และการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ผ่าน 6 วาระขับเคลื่อน ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมคนไทย 4.0 สู่โลกที่หนึ่ง การพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ, อุตสาหกรรมเป้าหมาย และการพัฒนาในระดับพื้นที่ การ Re-skill,  up-skill และ multi-skill การกำหนดกรอบ National Brainpower Development และการขยายความร่วมมือกับต่างประเทศทั้งระดับโลกและระดับภูมิภาค

            โฆษกกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กำชับให้ผู้บริหารของกระทรวงแรงงานเร่งรัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานของปี 2560 ตามกรอบยุทธศาสตร์ฯ  ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ทั้งในส่วนของวาระปฏิรูปเร่งด่วนและกิจกรรมทั่วไป อย่างเข้มข้น โดยแสดงให้เห็นผลสัมฤทธิ์เป็นภาพที่ชัดเจนว่า ดำเนินการเรื่องใดแล้วเสร็จอย่างไรบ้าง ที่สนับสนุนวาระเร่งด่วนของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และพัฒนาศักยภาพกำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการลงทุนของรัฐบาล  และต้องกำหนดกลยุทธ์และช่องทางที่จะสร้างความรับรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม ทั้งระดับรัฐบาล หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และประชาชนทั่วไป  รวมถึงกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ในการสร้างความรับรู้ให้ชัดเจนด้วย เพื่อเป็นการวางรากฐานการดำเนินงานสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปประเทศ  และการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน เพื่อสร้างความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

กองเผยเเพร่และประชาสัมพันธ์ 7 มกราคม 2559