ก.แรงงาน จัดวันเด็กเเห่งชาติ “รักเรียนรู้ พร้อมสู่งาน” ณ กระทรวงแรงงาน และสนามเสือป่า

วันที่: 
07 มกราคม 2017

           นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตไปเป็นทรัพยากรหลักขับเคลื่อนประเทศในอนาคต  วันเด็กปีนี้กระทรวงแรงงาน จึงจัดให้มีกิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 บริเวณ Smart Job Center หรืออาคารสีลูกกวาด ในกระทรวงแรงงาน ดินแดง กรุงเทพฯ  เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งจะพบกับกิจกรรม “รักเรียนรู้ พร้อมสู่งาน” เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตการทำงาน ตั้งแต่การทดสอบความถนัดด้านอาชีพ เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการหางาน  ช่องทางการประกอบอาชีพอิสระ  ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น  โดยจัดเป็นกิจกรรมที่เด็ก ๆ จะได้รับความสนุกสนานและได้ความรู้ไปพร้อม ๆ กัน อีกทั้งมีของรางวัลมากมาย รวมถึง ขนม อาหาร เครื่องดื่ม เพื่อมอบความรู้ ควบคู่ไปกับความสุข ความสนุกสนาน พร้อมเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในอนาคต   

            นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐเเละเอกชน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ สนามเสือป่า ซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกปี  โดยในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้คำขวัญ “ดินเเดนเเห่งความสุข ตามรอยศาสตร์ของพระราชา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างให้เด็กไทยยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เเละการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนให้เด็กได้รู้จักหน้าที่ของตน มีระเบียบวินัย มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายเเละจิตใจ รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กเเละเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตสำคัญของชาติอีกด้วย  

            ทั้งนี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กประจำปี 2560 ไว้ว่า “เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง” เพื่อต้องการให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญเเละความต้องการของเด็กกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทของตน  เตรียมความพร้อมเป็นกำลังของชาติในอนาคต ที่จะนำพาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าเเละมั่นคง ต่อไป

 

-----------------------------------------------------

กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๗ มกราคม 2560