รมว.แรงงาน ‘เร่ง’ วาระปฏิรูป 8+1 ‘ย้ำ’ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น และการค้ามนุษย์

วันที่: 
09 มกราคม 2017

รมว.แรงงาน เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ของกระทรวงต้องไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริต คอรัปชั่น ซึ่งเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ รวมถึงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานผิดกฎหมายและการใช้แรงงานที่ขัดต่อกฎหมาย

 

 

 
          นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วยเชียงราย แพร่ น่าน และ พะเยา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวง และจังหวัด นอกจากนี้ ภาคเอกชนประกอบด้วยประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด และอาสาสมัครแรงงาน วันนี้ (9 ม.ค. 2560) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 20 ปี (2560 - 2579) ผลการปฎิบัติตามแผนปฏิรูปวาระเร่งด่วน 8 วาระ และ 1 แผนงานรวมถึงรับทราบข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงานและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข ให้สามารถตอบสนองการแก้ไขปัญหา ตรงความต้องการของพื้นที่  ซึ่งผลการดำเนินงานของหน่วยงานในเขตพื้นที่ มีความก้าวหน้าเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการให้เกิดความคืบหน้าในเรื่องเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทยสู่ Thailand 4.0 ว่าอีก 5 ปี ข้างหน้า จะมีแนวทางในระดับพื้นที่เพื่อมุ่งสู่การเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างไร รวมถึงการสร้างการรับรู้ถือเป็นสิ่งสำคัญซึ่งภาคเอกชนจะช่วยในการขยายผลการสร้างการรับรู้ไปสู่ผู้ประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้างและประชาชน
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า สิ่งสำคัญและถือเป็นนโยบายสำคัญคือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานต้องไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริต คอรัปชั่น ซึ่งเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ รวมถึงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานผิดกฎหมายและการใช้แรงงานที่ขัดต่อกฎหมาย สำหรับในอนาคตการเปลี่ยนแปลงของโลกและสถานการณ์แรงงานจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเนื่องจากสังคมผู้สูงอายุ เทคโนโลยี นวัตกรรม แรงงานจึงต้องปรับเปลี่ยนเนื่องจากยังขาดทักษะ ความสามารถทางภาษา ผลิตภาพต่ำ จำนวนแรงงานที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ การพัฒนาจึงเป็นสิ่งจำเป็นและมีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มของแรงงาน การพัฒนาจึงกำหนดเป็น 4 ระยะ คือ 1) Productive Manpower 2) Innovative Workforce  3) Creative Workforce  และ 4) Brain Power นอกจากนี้ให้ข้าราชการยึดถือแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีคุณธรรม มาใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานอีกด้วย
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ข่าว
สมภพ ศีลบุตร ภาพ
9 มกราคม 2560