"บิ๊กบี้" ติดดาว แรงงานกว่า 600 คน ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

วันที่: 
11 มกราคม 2017

รมว.แรงงาน มอบเครื่องหมายผู้ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กว่า 600 คน กระตุ้นความสนใจในการพัฒนาทักษะฝีมือของแรงงานให้ได้มาตรฐาน อย่างต่อเนื่อง ควบคู่รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

 

 

 
          พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “แรงงานติดดาว” และมอบเครื่องหมายผู้ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กว่า 600 คน เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการพัฒนาทักษะฝีมือของแรงงานให้ได้มาตรฐาน และต่อเนื่อง รวมถึงการได้รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ควบคู่ไปกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน วันนี้ (11 ม.ค. 2560) โดยกล่าวว่า “รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่จะมาขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ด้วยนวัตกรรม ปัญญาและเทคโนโลยี โดยจำเป็นที่จะต้องมีการสร้างคนไทย 4.0   มารองรับ ดังนั้นการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานจึงจำเป็นและสำคัญ แรงงานต้องมีความรู้และทักษะสูงขึ้น สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ การยกระดับฝีมือแรงงานไทย จึงใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานมาเป็นกลไกขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนากำลังคน”
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า “โครงการ “แรงงานติดดาว” เป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้แรงงานหรือคนทำงาน เห็นความสำคัญและสนใจทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้มากขึ้น เพราะเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง ผู้ประกอบการและผู้รับบริการ โดยนายจ้างหรือผู้ประกอบการ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการคัดเลือกคนที่มีทักษะความรู้ ตระหนักในหลักความปลอดภัยในการทำงาน เข้าปฏิบัติงานในองค์กร หรือใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งหรือให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม โดยไม่ต้องใช้ระบบการต่อรอง ทำให้ลดข้อพิพาทแรงงานได้ สำหรับพนักงานหรือผู้ประกอบอาชีพ ก็จะทราบระดับทักษะฝีมือและข้อบกพร่องของตนเองสามารถนำไปพัฒนาฝีมือให้สูงขึ้น และเป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ในองค์กร   ให้สูงขึ้น หรือพัฒนาทักษะตามที่นายจ้างกำหนดเพื่อเลื่อนตำแหน่งหรือได้ค่าตอบแทนที่สูงขึ้นตามประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ นอกจากนี้ สังคมโดยรวมยังได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพไปพร้อมกับการยกระดับผลิตภาพแรงงานและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วย”
          นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า “เพื่อเป็นการจูงใจให้แรงงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองให้มีมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ในงานอาชีพ และส่งเสริมให้นายจ้างหรือผู้ประกอบการ ตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการจ้างแรงงานกลุ่มนี้ จึงจัดพิธีมอบเครื่องหมาย “ดาวเงิน 6 แฉก” ให้กับแรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 ในวันนี้จำนวน 604 คน ซึ่งจะติดไว้บนอกเสื้อสามารถมอบเห็นได้ชัดเจน สำหรับผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่อยู่ในแต่ละจังหวัด สถาบัน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จะเป็นผู้มอบให้ ซึ่งประชาชนหรือผู้รับบริการ สามารถสังเกตสัญลักษณ์ ดาวเงิน 6 แฉกเมื่อเข้ารับบริการต่างๆ ได้ เพื่อสร้างความมั่นใจในสินค้าและบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน”
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ข่าว/สมภพ ศีลบุตร ภาพ
/กองสื่อสารองค์กร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ข้อมูล/11 มกราคม 2560