ก.แรงงาน เปิดตัว 11 สถานีความปลอดภัยในการทำงานฯ เป็นศูนย์เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่: 
11 มกราคม 2017

          ก.แรงงาน เปิดศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติฯ หวังเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง นักเรียน นักศึกษา ประชาชน รวม 11 สถานีเรียนรู้ความปลอดภัย กระตุ้นสังคมตระหนักใส่ใจถึงความปลอดภัยในการทำงาน ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

 

 


           วันนี้ (๑๑ ม.ค.๖๐) ที่บริเวณ ชั้น ๓ อาคารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ภายในกระทรวงแรงงาน พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา สำหรับศูนย์ฯ ดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับพระราชปรารภเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ ต่อผู้บริหารกระทรวงแรงงาน มีใจความว่า“การสร้างความปลอดภัยในสถานประกอบการ เพื่อผู้ใช้แรงงานจะต้องไม่บาดเจ็บ ทุพพลภาพ”รวมทั้งเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องอันตรายจากการทำงาน อันจะเป็นประโยชน์และแหล่งเรียนรู้ของนายจ้าง ลูกจ้าง นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน สามารถศึกษาและเรียนรู้ อีกทั้งเป็นศูนย์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เน้นการให้ความรู้ในรูปแบบที่เสมือนจริง เป็นการสื่อสารด้านความปลอดภัยที่ทันสมัยเข้าใจง่าย
           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงแรงงานตระหนักและให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในการทำงานอย่างจริงจัง เพื่อมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นายจ้าง ลูกจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงอันตราย ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดขึ้นกับทุกคนทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง และเกิดความยั่งยืนจนเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยเป็นกลไก การขับเคลื่อนงานความปลอดภัยในการทำงานของประเทศที่เป็นมาตรฐานสากล
          ทั้งนี้ ภายในศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานฯ จะประกอบด้วย 11 สถานี ได้แก่สถานีแสดงอันตรายในการทำงานเกี่ยวกับงานตัดและงานเชื่อม สารเคมีอันตราย การยกวัสดุด้วยแรงงาน ไฟฟ้า และงานในที่อับอากาศ สถานีความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย การล็อคสวิตซ์ และแสดงป้ายในการติดตั้งหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องจักร เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมสถานีความปลอดภัยได้ฟรีที่ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ตั้งอยู่บริเวณชั้น 3 อาคารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ภายในกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ ภายในวันและเวลาราชการ


--------------------------------------------

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ-ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
11 มกราคม 2560