‘บิ๊กบี้’ตรวจการบ้าน 4 จว.เหนือ พัฒนากำลังคนภาคท่องเที่ยว โลจิสติกส์ สู่ไทยแลนด์ 4.0

วันที่: 
12 มกราคม 2017

          วันนี้ 12 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วยเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวง และจังหวัด นอกจากนี้ ภาคเอกชนประกอบด้วยประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด และอาสาสมัครแรงงาน เพื่อติดตามและผลักดันงานด้านแรงงาน ตามนโยบายรัฐบาลและของกระทรวงแรงงานให้บรรลุผล อย่างต่อเนื่องชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยในปี 2560 กระทรวงแรงงานได้มีการปรับบทบาทให้มีภารกิจที่กว้างขึ้นมีการขับเคลื่อนการตรวจเยี่ยมในทุกพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้ มีการดูแลทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 20 ปี (2560 - 2579) ของกระทรวงแรงงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยมีผลการปฏิบัติตามแผนปฏิรูปวาระเร่งด่วน 8 วาระ และ 1 แผนงาน รวมถึงรับทราบข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงานและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา นำไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านแรงงาน และให้สามารถตอบสนองการแก้ไขปัญหา ตรงความต้องการของพื้นที่ เพื่อกำหนดเป็นนโยบายเพื่อเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ และขับเคลื่อนดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป

 

 


            รมว.แรงงาน กล่าวต่อว่า สิ่งสำคัญและถือเป็นนโยบายสำคัญคือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงาน ควรน้อมนำศาสตร์ของพระราชา โดยเฉพาะความพอเพียงตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อมายึดมั่นเป็นแนวทางปฏิบัติราชการ มาปรับใช้ในการทำงาน และมีการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันทั้งภายในและภายนอก และต้องไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริต คอรัปชั่น จึงขอให้ทุกท่านร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจด้านแรงงาน เพื่อทำให้กระทรวงมีความก้าวหน้า สามารถพัฒนาองค์ให้เป็นที่พึ่งของประชาชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานให้ดีขึ้น และนำพาประเทศชาติสู่ความเจริญต่อไป
           ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในพื้นที่มีการบูรณาการกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน และการดำเนินกิจกรรมของทุกหน่วยงานในสังกัดต้องให้เกิดความเชื่อมโยงของหน่วยงาน และสามารถประสานส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบวงจร เพื่อให้เกิดความคืบหน้าในเรื่องเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทยสู่ Thailand 4.0 รวมถึงเน้นย้ำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานทุกคน รวมถึงเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานต้องเป็นนักประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งทางด้านนโยบาย แนวทางการปฏิบัติและผลการดำเนินการ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญซึ่งภาคเอกชนจะช่วยในการขยายผลการสร้างการรับรู้ไปสู่ผู้ประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้างและประชาชนสิ่งสำคัญและถือเป็นนโยบายสำคัญคือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงาน ควรน้อมนำศาสตร์ของพระราชา โดยเฉพาะความพอเพียงตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อมายึดมั่นเป็นแนวทางปฏิบัติราชการ มาปรับใช้ในการทำงาน และมีการ
ทำงานแบบบูรณาการร่วมกันทั้งภายในและภายนอก และมีอยู่ 4 ประเด็นที่ รมว.แรงงาน ยอมรับให้เกิดขึ้นในพื้นที่ไม่ได้คือ 1)การทุจริตคอรัปชั่น 2) การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 3)การใช้แรงงานบังคับ 4)การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ต้องกำกับดูแลมิให้เกิดขึ้นในพื้นที่ จึงขอให้ทุกท่านร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจด้านแรงงาน เพื่อทำให้กระทรวงมีความก้าวหน้า สามารถพัฒนาองค์ให้เป็นที่พึ่งของประชาชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานให้ดีขึ้น และนำพาประเทศชาติสู่ความเจริญต่อไป
           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมภายหลังการประชุมว่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ ในเรื่องงานด้านบริการการท่องเที่ยวและสปา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และศูนย์กลางการขนส่งโลจิสติกส์ จึงได้มีการเน้นย้ำกับข้าราชการเจ้าหน้าที่ทั้ง 4 จังหวัดในการเตรียมความพร้อม บุคลากรและกำลังแรงงานรองรับไทยแลนด์ 4.0 โดยมียุทธศาสตร์ 20 ปี ของกระทรวงแรงงาน เป็นแนวทางขับเคลื่อน ซึ่งในช่วง 5 ปีแรกจะเน้นการวางรากฐาน กำลังแรงงานให้มีความพร้อม และแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ พร้อมเน้นย้ำ ให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ มองสถานการณ์ต่างๆ และข้อเท็จจริงในมุมกว้าง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ การแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด ทั้งนี้ในการเตรียมกำลังคนรองรับไทยแลนด์ 4.0 กระทรวงแรงงาน ยังมีหลายจุดที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้สอดรับกับคนในแต่ละกลุ่ม ตั้งแต่ 1.0 จนถึง 4.0 โดยในแต่ละกลุ่มจะต้องมีแนวคิดใหม่ๆ เพื่อปรับตัวให้เท่าทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น ภาคการเกษตร ต้องปรับตัวให้เป็นเกษตรอุตสาหกรรมเป็นต้น ซึ่งสิ่งที่สำคัญคือทักษะที่จะต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามนโยบายในปี 2560 จะเน้นการตรวจงานในทุกจังหวัดเพื่อให้ได้รับทราบปัญหาได้ครอบคลุมทุกพื้นที่


-------------------------------


กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ปัญจิดา อยู่ผาสุข- ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
12 มกราคม 2560