บิ๊กบี้ เปิดศูนย์ความร่วมมือฯ และตรวจการบ้านกลุ่มจังหวัด EEC เพื่อเตรียมรองรับแรงงานเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0

          รมว.แรงงาน เปิดศูนย์ความร่วมมือฝึกอบรมทักษะอุตสาหกรรมเหมราช (HISCA) เพื่อรองรับการพัฒนาแรงงานรองรับ EEC และตรวจเยี่ยมติดตามผลงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานกลุ่มจังหวัด EEC ภาคตะวันออก

 

 


           วันที่ 9 มีนาคม 2560 พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดศูนย์ความร่วมมือฝึกอบรมทักษะอุตสาหกรรมเหมราช (HISCA) ที่อาคารอีซี่พล่าซ่า 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง ว่า ศูนย์ HISCA เกิดจากความร่วมมือของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บริษัทเหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) สถาบันไทย-เยอรมัน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกันจัดตั้งขึ้น เพื่อรองรับการพัฒนาแรงงาน ในสาขายานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ อีกแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดระยอง รวมถึงการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กับสถานประกอบการอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนกำลังแรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม และเพื่อให้กำลังแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือที่ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน ในหลายสาขา เช่น สาขาการออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยคอมพิวเตอร์ สาขาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติในงานอุตสาหกรรม สาขาการออกแบบและประยุกต์ใช้วงจรรีเลย์ในระบบควบคุมอัตโนมัติ สาขาการเชื่อมทิคสำหรับงานชิ้นส่วนยานยนต์ สาขาการขับรถโฟร์คลิฟท์ และให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดยในปี 2560 นี้ตั้งเป้าพัฒนาแรงงานรองรับเทคโนโลยีชั้นสูงให้ได้ 100,000 คน เนื่องจากปัจจุบันมีเข้ารับการอบรมแล้วกว่า 71,666 คน
              นอกจากนี้ รมว.แรงงาน ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานกลุ่มจังหวัด EEC ภาคตะวันออก ประกอบด้วยจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวง และจังหวัด เพื่อติดตามและผลักดันงานด้านแรงงานเตรียมแรงงานรองรับการเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และสร้างการรับรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องชัดเจนและเป็นรูปธรรม ในการดูแลทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 20 ปี ของกระทรวงแรงงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล รวมถึงรับทราบข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงานและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา นำไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านแรงงาน โดยให้สามารถตอบสนองการแก้ไขปัญหาตรงความต้องการของพื้นที่ และกำหนดเป็นนโยบายเพื่อเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ และขับเคลื่อนดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป


-----------------------------------------


กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ปัญจิดา อยู่ผาสุข – ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
10 มีนาคม 2560