ก.แรงงาน มอบประกาศเกียรติคุณ GLP แนวปฏิบัติยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน

วันที่: 
15 มีนาคม 2017

            กระทรวงแรงงาน มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมประมงและสัตว์ปีกกว่า ๓ พันแห่ง ที่สมัครใจนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ไปปรับปรุงสภาพการทำงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน พร้อมทั้งส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

 

            วันนี้ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม จอมพลป. พิบูลสงคราม หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังเป็นประธานในพิธี มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบกิจการที่ได้นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ไปใช้ในสถานประกอบกิจการ ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหาการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ ซึ่งประเทศไทยถูกประเมินจากต่างประเทศและส่งผลกระทบถึงการส่งออกสินค้าไทย การป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ สามารถทำได้ด้วยความร่วมมือของสถานประกอบกิจการ โดยการปฏิบัติตามกฎหมายและร่วมรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน สถานประกอบกิจการ ที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ไปใช้ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีจิตสำนึกต่อสังคมด้านแรงงาน สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลแรงงานของประเทศ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการทุกภาคส่วนช่วยกันนำ GLP ไปใช้ในสถานประกอบกิจการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงานและสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจไทย อันจะนำมาซึ่งความสามารถในการแข่งขันในเวทีการค้าโลก
            ปลัดแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า งานที่จัดขึ้นในวันนี้เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวข้อง และสถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมสัตว์ปีก จำนวน ๓,๕๒๓ แห่ง ที่นำแนวปฏิบัติการใข้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ไปใช้ด้วยความสมัครใจ โดยแบ่งเป็นสถานประกอบกิจการ ในอุตสาหกรรมประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๘๘ แห่ง สถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมสัตว์ปีก (ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อเพื่อการส่งออก) จำนวน ๓,๔๓๕ แห่ง โดยมีผู้แทนสถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวข้อง เข้ารับประกาศเกียรติคุณ จำนวน ๘๓ แห่ง และอุตสาหกรรมสัตว์ปีกเข้ารับประกาศเกียรติคุณ จำนวน ๙๓ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๑๗๖ แห่ง

 

----------------------------------------------
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ /ปัญจิดา อยู่ผาสุข – ข่าว/บุษรากร ทุยดอย – ภาพ/๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐