สรง.ชบ. จัดประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบ จังหวัดชลบุรี