ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวธีรานาฏ ปิยวินท์ แรงงานจังหวัดอ่างทอง มอบหมายนางสาวศิริพร ภาคแก้ว นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอ่างทอง ณ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายรัฐฐะ สิริธรังศรี ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมตรวจติดตามการดำเนินงาน