สรจ.กาฬสินธุ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ครั้งที่ 1/2560

          นายมงคล อดทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 17 มีนาคม      2560 เวลา 10.00 น. ณ.ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยในที่ประชุม ประกอบไปด้วยตัวแทนภาครัฐ ตัวแทนฝ่ายนายจ้าง ตัวแทนฝ่ายลูกจ้าง จำนวน 16 คน            เพื่อติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม แรงงานของจังหวัด