ก.แรงงาน บูรณาการแผนพัฒนาคนทุกช่วงวัยสู่ศตวรรษที่ 21

วันที่: 
18 มีนาคม 2017

            วันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายบุญเลิศ ธีระตระกูล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมหารือข้อราชการการพัฒนาคนสู่ศตวรรษที่ 21 กับผู้ประสานภารกิจตามกรอบกระบวนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ณ ห้องประชุม ปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้คนไทยเป็นคนที่มีคุณภาพ โดยต้องได้รับการพัฒนาทั้งทักษะความรู้ และความสามารถในการปรับตัวเพื่อก้าวไปสู่ศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ หน่วยงานหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้บูรณาการแผนงาน โครงการ เพื่อสร้าง เสริม และซ่อมให้คนได้รับการดูแลในทุกช่วงวัย อันจะเป็นการตอบโจทย์แผนการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานของประเทศใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย First S - curve และ New S – curve เพื่อพัฒนาคนไปสู่ศตวรรษที่ 21 ด้วย สำหรับแนวทางการพัฒนาและเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 นั้น มีเป้าหมาย ดี เก่ง แข็งแรง เพื่อใช้เป็นแนวทางการสร้าง เสริม ซ่อมคนทุกช่วงวัย ได้จำแนกคนออกเป็น 6 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) ตั้งแต่ก่อนเกิด - มัธยมปลาย 2) กลุ่มนักเรียน นักศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. ปวส. และระดับอุดมศึกษา 3) กลุ่มคนทำงาน 4) ผู้สูงอายุ 5) กลุ่มเกษตรกร และ 6) นักวิจัย โดยเน้นการส่งเสริมการเติบโตในเส้นทางสายอาชีพให้มากยิ่งขึ้น
            ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องของแต่ละกระทรวงจะได้ประชุมพิจารณาร่วมกันในวันที่ 24 มีนาคมต่อไป เพื่อหาข้อสรุป ซึ่งคาดว่าจะสามารถเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการพัฒนาและเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 ตามแผนการพัฒนาคนในแต่ละช่วงวัยได้ภายในปลายเดือนเมษายนนี้

 

----------------------------------------------
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ /ปัญจิดา อยู่ผาสุข – ข่าว/บุษรากร ทุยดอย – ภาพ/17 มีนาคม 2560