สนง.แรงงานจังหวัดนครพนม จัดโครงกาารสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงาน ปี 2560

วันที่ 17 -18 มีนาคม 2560 นางสาวอิสรี วีรกุลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดนครพนม พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน ประจำปี 2560 ณ มณฑลทหารบกที่ 22 อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี และศึกษาดูงานที่ศูนย์นิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ ฯ และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย อสร. และ เครือข่าย คณะเจ้าหน้าที่ จำนวน 90 คน นอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการดำเนินงานด้านอาสาสมัครแรงงานกับแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี (นายกฤตพัฒน์ ครุฑกุล)  และอาสาสมัครแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี