ก.แรงงาน ร่วมต้านค้ามนุษย์

วันที่: 
21 มีนาคม 2017

            นายสุทธิ สุโกศล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทน พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวสุนทรพจน์การประชุมเชิงวิชาการของรัฐสภาระดับภูมิภาคว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ (Regional Parliamentarians’ Conference on Combating Human Trafficking) ที่จัดโดยองค์การสมาชิกรัฐสภาแห่งเอเชียด้านประชากรและการพัฒนา (The Asian Forum of Parliamentarians on Population and Development – AFPPD) ซึ่งเป็นองค์การเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกในด้านประชากรและการพัฒนา มีกลยุทธ์หลักในการดำเนินการ ได้แก่ ความเท่าเทียมทางเพศ การส่งเสริมศักยภาพสตรี และการลงทุนเพื่อส่งเสริมเยาวชนและผู้สูงอายุให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต อีกทั้งการประชุมในครั้งนี้เป็นเวทีระดับภูมิภาคในการเสริมสร้างศักยภาพของรัฐสภาในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อแบ่งปันความรู้ แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด การดูแล และปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบาย

 

 

 

#####################

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

กัณติภณ คูสมิทธิ์ ข่าว ภาพ