ก.แรงงาน ร่วมประชุมพิจารณาหารือการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ

วันที่: 
22 มีนาคม 2017

             วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมพิจารณาการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2560 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทียนอัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

 

----------------------------------------------
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ /ปัญจิดา อยู่ผาสุข – ข่าว/บุษรากร ทุยดอย – ภาพ/22 มีนาคม 2560