ก.แรงงาน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

วันที่: 
23 มีนาคม 2017

            หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุม Executive operation room กระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้พิจารณาและหารือให้มีการแต่งตั่งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อน ‘แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง’ พร้อมทั้งบททวนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงแรงงาน ในส่วนของโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการให้บริการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน และโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยงในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 

 

 

            ในวันเดียวกัน ยังได้มีการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยได้พิจารณา ‘ร่างประกาศจริยธรรมผู้บริหาร’ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยเนื้อหาหลักของร่างฯ มุ่งให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยให้ผู้บริหารยึดมั่นในหลักจริยธรรม ดำรงตนเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม เที่ยงธรรม และเสริมสร้างแรงจูงใจให้เกิดแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งการครองตน ครองคน ครองงาน และหลักธรรมาภิบาล ๗ ประการ
 

            ทั้งนี้ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้กำหนดแนวทางให้ข้าราชการประพฤติปฏิบัติรวม ๑๐ ข้อ คือ ๑.ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรม และยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม ๒.ข้าราชการต้องมีจิตสำนึกที่ดี และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ๓.ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ๔.ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม ๕.ข้าราชการต้องเคารพ และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา ๖.ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ ประชาชน โดยมีอัธยาศัยที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ๗.ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด และรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้า และใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการดำเนินงานเพื่อการในหน้าที่ และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ๘.ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพ และมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด ๙.ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ ๑๐.ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงตน รักษาชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของราชการโดยรวม

#################

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐

กัณติภณ คูสมิทธิ์ ข่าว

บุษรากร ทุยดอย ภาพ